Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова

Катедра Химична технология

Кабинет 314, Тел. (032 261) 269
e-mail: maioan @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0003-4704-8039
Scopus ID: 26664284100

 

Биографични данни:

 

1995 – 2000 г.: Магистър по химия; Специализация: 1) Хранителна химия и 2) Учител по химия и химична технология към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химически факултет

2002 – 2006 г.: Докторант към катедра Химична технология, Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

2006 г.: Защита на дисертация за образователна и научна степен „Доктор” към СНС по Хранително – вкусови технологии при ВАК (шифър 02.11.13 ”Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно – козметичните продукти”)

2004 – 2007 г.: Асистент към катедра Химична технология, Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

2007 – 2015 г.: Главен асистент към катедра Химична технология, Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

2015 г.: Доцент в направление 4.2. Химически науки (Органична химична технология) към катедра Химична технология

Преподавани курсове:

Органична химична технология; Приложна органична химия; Производствена практика ОХТ; Анализ на храни; Храни и хигиена на храните; Химия на хранителните продукти; Стокознание

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=662 – Органична химична технология

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=558 – Приложна органична химия

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=559 – Храни и хигиена на храните

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=661 – Химия на хранителните продукти

 

Дисертация: „Изследвания върху състава и оксидантната стабилност на българско слънчогледово масло – олеинов тип, и възможностите за приложението му в хранителни продукти“, 2006 г.

 

Научна тематика:

Научно-изследователската работа е в областта на анализа, технологията и химичната модификация на липиди и липидсъдържащи продукти:

Липиден състав на традиционни маслодайни, нетрадиционни технически култури и на някои представители на българската флора. Обект на изследванията са липиди, изолирани от растителни, животински и микробиални суровини, полупродукти и продукти на тяхната преработка, както и от многокомпонентни и модифицирани хранителни продукти.

Оксидантна стабилност и възможности за стабилизиране на растителни масла за хранителни цели и за парфюмерийно-козметичната промишленост. Изследванията се отнасят до химическите промени на липидите, дължащи се на автоокислителните процеси, както и до естествената стабилност и стабилизирането на липидите.

Общ химичен състав на хранителни продукти. С цел определяне безвредността и качеството на хранителните продукти и тяхната хранителна стойност сe провеждат изследвания върху количествено и качествено охарактеризиране на основните компоненти в хранителните продукти, както и върху промените в степента на окисление при топлинното им обработване и дългосрочното им съхранение.

Избрани публикации:

Zlatanov M., M. Angelova, The changes of lipid composition of high oleic sunflower oil during growing, Scientia Agroculturae Bohemica, 35, 3 (2004) 99-103.

Zlatanov M.D., M.J. Angelova-Romova, G.A. Antova, R.D. Dimitrova, S.M. Momchilova, B.M. Nikolova-Damyanova, Variations in fatty acids, phospholipids and sterols during the seed development of high oleic sunflower variety, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 86, 9 (2009) 867-875.

Zlatanov М., G. Antova, M. Angelova-Romova, S. Momchilova, S. Taneva, B. Nikolova-Damyanova, Lipid structure of Lallemantia seed oil: a potential source of omega-3 and omega-6 fatty acids for nutritional supplements, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 89, 8 (2012) 1393-1401.

Zlatanov M.D., G.A. Antova, М.J. Аngelova-Romova, O.T. Teneva, Lipid composition of Castanea sativa Mill. and Aesculus hippocastanum fruit oils, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93, 3 (2013) 661-666.

Angelova-Romova M., Antova G., Zlatanov M., S. Damyanova, M. Perifanova-Nemska, A. Stoyanova, Fruits from caraway (Carum carvi L.). Lipid composition, The 18th “George Baritiu” University – International Conference on Control, Development and Applied Informatics in Business and Economics, Brasov, Romania, 24-25 November 2011, 107-110.

Zlatanov M.D., G.A. Antova, M.J. Angelova-Romova, S.M. Momchilova, R.D. Dimitrova, M. Marcheva, Detailed characterization of lipids in safflower varieties grown in Bulgaria, La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 92, 4, (2015) 279-288.

Antova G.A., M.I. Angelova-Romova, Zh.Y. Petkova, O.T. Teneva, M.P. Marcheva, Lipid composition of mustard seed oils (Sinapis alba L.), Bulgarian Chemical Communication, 49 (G), (2017) 55-60.

Antova G.A., M.Y. Angelova-Romova, Zh.Y. Petkova, O.T. Teneva, M.P. Marcheva, M.D. Zlatanov, Biologically active components in Madia sativa seed oil, Journal of Food Science and Technolog, 54 (10), (2017) 3044-3049.

Petkova Zh., Antova G., Angelova-Romova M., Biologically active components and health benefits of nettle seed oil, Grasas y Aceites, 71 (1), (2020), p. e347.