Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева

Катедра Химична Технология

Кабинет 315, Тел. (032 261) 390
e-mail: olga @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-1009-2899
Scopus ID: 55574173000


Биографични Данни:

19.09.2014 – придобита ОНС „Доктор“(област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки, ПУ „Паисий  Хилендарски“

01.04.2011 – 1.04.2014 – докторант в катедра Химична технология към Химически факултет на Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски“

2009 – 2010 – придобита магистърска степен по „Хранителна химия“, Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски“

2005 – 2009 – придобита бакалавърска степен по „Химия“, Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски“

1.04. – 1.08.2009 – Еразъм студент в „University Of Duisburg – Essen“, Германия

2000 – 2005 – средно образование, СОУ „Асен Златаров“, гр.Първомай

Преподавани курсове:

Лекции:

1.     Чужди вещества в хранителните продукти

2.     Химическа и фармацевтична промишленост на България

Упражнения:

1.     Анализ на храни

2.     Хранителна химия

3.     Химия на хранителните продукти

4.     Хранителни добавки

5.     Материали за медицината

6.     Технология на лекарствените вещества

7.     Приложна органична химия

8.     Органична химична технология

9.     Химия на полимерите

10. Високомолекулни съединения

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=543

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=544

 

Тема на дисертация:

 „Изследвания върху състава и оксидантната стабилност на растително масло от български сортове лен“,

2014 г.

Научна тематика:

–        изследване на масла от растителен и животински произход, както и хранителни продукти, съдържащи мазнини;

–        изследване на липиден и химичен (съдържание на масло, въглехидрати, влага, пепел, пектин, белтъци и др.) състав на растителни масла;

–        определяне състава на биологичноактивни компоненти на маслата – мастни киселини, стероли (свободни и свързани), токофероли, фосфолипиди;

–        стабилизиране на маслата с подходящи антиоксиданти в безвредни за здравето концентрации;

–         проследяване поведението на ненаситени масла при стабилизиране с различни антиоксиданти.

Анализите на хранителни продукти също са доста разнообразни. Изследванията им дават нова информация върху досега неизследвани културни растения по отношение на техния липиден и минерален състав – съдържание на липиди и съдържащите се в тях биологичноактивни вещества – фосфолипиди, мастни киселини, стероли, витамини (А, В, Е) с оглед оценка на тяхната хранителна стойност, приложението им в хранителната промишленост и като биологично пълноценна храна.

Избрани публикации:

1.     Teneva O., М. Zlatanov, G. Antova, M. Angelova-Romova, R. Dimitrova, M. Marcheva, Composition of biologically active substances of flaxseed, Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, 2, 2 (2014) 59-69.

2.     Teneva O.T., М.D. Zlatanov, G.A. Antova, M.Y. Angelova-Romova, M.P. Marcheva, Lipid composition of flaxseeds, Bulgarian Chemical Communications, 46, 3 (2014) 465-472.

3.     Olga Teneva, Nina Dimcheva, Electrochemical assay of the antioxidant ascorbyl palmitate in mixed medium, Food Chemistry 203 (2016), 35-40.

4.     Antova G.A., M.I. Angelova-Romova, Zh.Y. Petkova, O.T. Teneva, M.P. Marcheva, Lipid composition of mustard seed oils (Sinapis alba L.), Bulgarian Chemical Communication, 49 (G), (2017) 55-60.

5.     Antova G.A., M.Y. Angelova-Romova, Zh.Y. Petkova, O.T. Teneva, M.P. Marcheva, M.D. Zlatanov, Biologically active components in Madia sativa seed oil, Journal of Food Science and Technology, 54 (10), (2017) 3044-3049

6.     Merdzhanov P., N. Delchev, O. Teneva, V. Gochev, A. Stoyanova, Phytochemistry of Schizandra Chinensis (Turcz.) Baill Cultivated in Bulgaria, ACS Symposium Series, 1218 (2016), 235-245.

7.     Angelova-Romova, M.Y.Simeonova, Zh.B.Petkova, Zh.Y.Antova, G.A.Teneva, O.T. (2019). Lipid composition of watermelon seed oil.   Bulgarian Chemical Communications (51), 268-272.