Относно формата на обучение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 13 декември 2021 г. Факултетният съвет на ХФ обсъди и гласува следните решения относно обучението:

 1. Занятията да продължат в дистанционна форма до Коледната ваканция на 2021 г., като по споразумение на преподавателите със студентите (извън седмичния график) да се вземе и материала от лекции и семинари, предвидени за месец януари 2022 г.
 2. Да се даде възможност студентите да проведат присъствени лабораторни упражнения след Нова година от 4 до 14 януари 2022 г. Графикът ще бъде обявен на сайта на факултета.
  Студентите следва да се съобразят със Заповед на Ректора на ПУ
  Р33-6031 (точка 2). https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/zapoved-30-11-2021.pdf
 3. Обучението на студентите в задочна форма да бъде планувано в два блока – дистанционни лекции и присъствени упражнения, като кой блок ще е първи, да се реши в зависимост от епидемиологичната обстановка.

8 декември!

ЧЕСТИТ СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК !

Скъпи студенти,

Всяка година, от както съм декан на ХФ, в седмицата преди 8-ми декември, се срещам с всички групи по време на упражненията във факултета, за да Ви поздравя с празника и да Ви пожелая разумно и безопасно празнуване. Тази година за първи път не мога да се срещна очи в очи с Вас, затова Ви изпращам това обръщение.
Ограниченията наложени от пандемичната обстановка ни поставиха в ненормална ситуация на социалния ни живот, дистанционно обучение и прекъснати лабораторни занятия. Тъжно е, че обновените с толкова труд и усилия лаборатории в Химическия факултет стоят празни. Изправени сме пред проблеми за реализиране на пълноценна академична дейност, провеждане на научни изследвания и ефективна проектна дейност. Въпреки това, с гордост ще споделя, че 11-тото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, отново показва, че ние традиционно запазваме в класациите почетното второ място след Софийския университет, като същевременно повишаваме, макар и с една точка, комплексната си оценка – от 53 за 2020 г. на 54 за 2021 г.

Поздравявам Вас студентите, както и преподавателите и служителите на Химическия факултет с отстояването на авторитета и постигнат престиж на ПН Химически науки в Пловдивския университет.

Уважение заслужават обединените усилия на преподаватели и студенти, да провеждат ОРЕС занятия, които в максимална степен да понижат негативите на дистанционната форма на обучение.

Стремежът на деканското ръководство е към това, да се осигури възможност за присъствено обучение в лабораториите на факултета, като се организират две седмици практически занятия в периода след Нова година (след 3 януари 2022 г.). В тази връзка Ви призовавам да се подготвите и да организирате присъствието си в Химическия факултет, като вземете мерки да отговорите на действащите заповеди на Министъра на здравеопазването и на Ректора на Пловдивския университет.

Нека 8-ми декември Ви зареди с празнично настроение, оптимизъм и вяра, че чрез науката ще преборим предизвикателствата и ще прогресираме към по-сигурно, по-хуманно и по-светло бъдеще.

Бъдете здрави и ученолюбиви!

Посрещнете 8-ми декември с гордост от постигнатото и с амбиция за бъдещето!

Ваш

Доц. Веселин Кметов
Декан на Химическия факултет

Класиране за магистърски програми за учебната 2021/2022 г.

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет.

Записването на класираните кандидати е от 25.10. до 29.10. в стая 207!

Организация на учебния процес в Химическия факултет от 21 октомври 2021 г.

ЗАПОВЕД
№ Д-15 от 20. 10. 2021 г.
гр. Пловдив

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856 / 19.10.2021 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-5315 / 20.10.2021 г.

НАРЕЖДАМ

 1. Преустановява се присъствения учебен процес в Химическия факултет, считано от 21 октомври 2021 г.
 2. Учебните занятия да се водят в дистанционна форма в електронна среда, съгласно обявения седмичен разпис.
 3. Всички лекции да се провеждат синхронно в електронна среда.
 4. Упражненията по възможност да се провеждат във формат подходящ за електронна среда в неприсъствена форма, а при невъзможност да бъдат отложени.
 5. Всички преподаватели, да се свържат с отговорниците на курсове и да информират студентите за линковете към съответните платформи за провеждане на занятията.
 6. Да се въведе електронна книга за отчитане на проведените занятия.
 7. Ръководителите на катедри и Зам. декана по учебната част да осъществят контрол относно електронното провеждане на занятията.
 8. За неупоменати в настоящата заповед казуси да се спазват разпоредбите в цитираните по-горе заповеди.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри за сведение и изпълнение и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН:
/доц. д-р В. Кметов/