Доц. д-р Георги Иванов Патронов

Катедра Химична технология

Кабинет 313, Тел. (032 261) 411
e-mail: patron @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-6087-6870
Researcher ID: AAA-5248-2020
Scopus ID: 15770038500

Биографични данни:

2015 – доцент по Неорганична химична технология в катедра „Химична технология“, Пловдивски Университет  “Паисий Хилендарски”

2010 – доктор по Технология на неорганичните вещества (Специализиран научен съвет по неорганични технологии и металургия към ВАК)

1987 – магистър по химия (квалификация химик, учител по химия с втора специалност физика) Пловдивски Университет  “Паисий Хилендарски”

1981 – средно образование: Национална Математическа Гимназия „Акад. Л.Чакалов”, София (специалност химия)

2003 – учебен курс “Енергиен мениджмънт и контрол”, фирма “Тодеро”, Пилзен по проект на Чешкото правителство, Пилзен – Чехия

2017 – Национална Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция“, ХТМУ, София

От 2015 – Ръководител на магистратура „Химия и екология“

Членство в научни организации:

1998 – Съюз на учените в България, секретар (от 2012г.) и заместник-председател (от 2014г.) на секция Химия към СУБ – Пловдив

2013 – Българско кристалографско дружество

2015 –APDTC (Associated Phase Diagrams Thermodynamics Committee for

Eastern Europe)

Преподавани курсове:

Бакалаври:

Неорганична химична технология, Приложна неорганична химия

Екологична химия, Екология и опазване на околната среда

Химическа промишленост на България

Технология на лекарствените средства І-ва част

Материали за медицината

Практикум

Магистри:

Инженерна екология

Възобновяеми енергийни източници

Екологизация на процесите и енерготехнологични анализи

Онлайн ресурси за учебна работа: https://students.uni-plovdiv.net/my/index.php?myoverviewtab=courses

 

Дисертация:

Ексергоекологично изследване на пирометалургично добиване на мед, 2010 г.

 

Научна тематика:

Две основни направления:

1.      Енергийни, технологични и екологични анализи в цветната металургия и химическата промишленост.

Изследванията  са свързани с приложение на ексергийния метод на термодинамичен анализ, показващ възможностите за усъвършенстване на една химикотехнологична система (повишаване на ефективността, оптимално използване на горивата, минимизиране на емисиите и редуциране на разходите). Този метод може да бъде използван успешно като основа за определяне на потенциала за вредно въздействие на изследвания процес върху околната среда. Изследвани и охарактеризирани са реално функциониращи съоръжения и инсталации от цветната металургия и неорганичния синтез (пирометалургично добиване на мед с топене в летящо състояние, хидрометалургично добиване на цинк с велц и ярозит процеси за преработване на цинкови кекове, преработване на SO2-съдържащи отпадъчни металургични газове до сярна киселина чрез едностепенна и двустепенна конверсия и алтернативен процес до получаване на сяра).

2.       Синтез, характеристика и приложение на оптични материали.

Изследванията са свързани със синтез и охарактеризиране на структурата и  оптичните свойства на богати на цинк стъкла, нано и поликристални материали на основата на  ZnO, P2O5 и B2O3, дотирани с редкоземни елементи (Sm, Nd, Eu, Gd и др.) в определено съотношение. Получените материали са стабилни в широк температурен интервал, имат добра възпроизводимост и влагоустойчивост, което ги прави подходящи за широк набор от приложения в индустрията.

Избрани публикации:

1.      Sn.Magaeva, G.Patronov, A.Lenchev, I.Grancharov, Exergy Analysis of the Processing of Metallurgy SO2-containing Gases into Sulphuric Acid and Sulphur, Journal of Mining and Metallurgy, 36B (2000) 77 – 92 http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-53390002077M

2.      S. Magaeva and G. Patronov, Assessment of the ecological sustainability of pyrometallurgical copper extraction, Int. J. Exergy, 1(3) (2004) 375 – 384

https://doi.org/10.1504/IJEX.2004.005564

3.      G. Patronov and S. Magaeva, Exergoecological analysis of processing SO2-containing Gases from Zinc Production, Chemical Papers, Vol.61, № 6, (2007), 457 – 463 https://doi.org/10.2478/s11696-007-0062-z

4.      Z. Stoeva, G. Patronov, I. Kostova, A. Chryssanthou, D. Tonchev & S. Kasap, Synthesis, luminescence and phase composition of samarium-doped zinc phosphate glass ceramics, Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B 54 (3) (2013 http://hdl.handle.net/2299/12264

5.      G. Patronov, I. Kostova, D. Tonchev, Influence of the content of samarium on the structure and the optical properties of zinc borophosphate materials, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47 (1) (2015) 417 – 423 WOS:000367650000062 http://www.bcc.bas.bg/bcc_volumes/Volume_47_Number_1_2015/417_Patronov_BCC_47-1_2015.pdf

6.      G. Patronov, B. Boyanov, Exergy assessment of the sustainability of zinc production, Štrbac, Nada, and Dragana Živković, eds. Proceedings: 48th International October Conference on Mining and Metallurgy-IOC 2016, Bor, Serbia, September 28 to October 01, 2016. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2016, Bor, Serbia, 120-123 ISBN 978-86-6305-066-2

7.      G. Patronov, I. Kostova, & D. Tonchev, Synthesis and characterization of samarium doped zinc borophosphate glasses, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 49, Special Issue A (2017) 40 – 45 WOS:000396652900006 http://bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_49_Special_A_2017/06_Patronov_BCC_49_A_2017-pp40-45.pdf

8.      Patronov G, Kostova I, Tonchev D, Rare earth metals in zinc oxide rich borophosphate glasses, METAL 2019 Conference Proceedings, ISBN 978-80-87294-92-5, (2019) 1646-1651, (Scopus, Web of Science) https://doi.org/10.37904/metal.2019.941