Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени и постдокторанти (вкл. асистенти, главни асистенти и доценти), отговарящи на условията, съгласно определенията в ЗННИ.

 • Млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
 • Постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й).

Кандидатите за участие в програмата трябва да подадат документи по електронен път чрез e-mail до chemistry@uni-plovdiv.net не по-късно от 02.09.2022 г. Кандидатите сами избират тематика на научните изследвания и предпочитан академичен наставник сред преподавателите от факултета. Класирането и избора ще се извърши от назначена от Декана на ХФ комисия, съгласно описаните в програмните документи правила. Одобрените кандидати трябва да да представят оригиналните документи, за да подпишат договор за финансиране по програмата. За повече информация тел. 0899118050 (доц. д-р Пламен Ангелов).

Заповед за назначаване на комисия: zapoved-komisia

Указания и документи за участие в модул Постдокторанти:

– Указания: УКАЗАНИЯ ПОСТДОКТОРАНТИ
– Апликационна форма: апликационна форма ПД
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка на проект: Постдокторанти_карта оценка_ХФ

 

Указания и документи за участие в модул Млади учени:

– Указания: УКАЗАНИЯ МЛАДИ УЧЕНИ
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка: Kритерии за оценка МУ

 

 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021

Уважаеми колеги,

през 2021 година продължава изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

 • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
 • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

Срок за подаване на документи: до 12. 02. 2021 год. включително.

Документи за кандидатстване:

 • автобиография;
 • диплома;
 • мотивационно писмо;
 • списък с публикации;
 • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
 • награди, грамоти.

Взима се под внимание публикационната дейност на кандидатите 3 години назад – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Документи се подават в деканата на Химическия факултет.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2020

Уважаеми колеги,

през 2020 година продължава изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

 • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
 • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

Срок за подаване на документи: до 10. 02. 2020 год. включително.


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов – Зам. Декан по научната дейност
Членове:
Доц. д-р Ваня Лекова
Доц. д-р Кирил Симитчиев
Доц. д-р Нина Димчева
Доц. д-р Георги Патронов
Ас. д-р Павел Янев – млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Пловдивски университет.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

 • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
 • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания, относно обявена конкурсна сесия за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

3. Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Срок за подаване на документи: от 6.11.2018 до 15. 11. 2018 год. включително


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност

Членове:

Проф. дхн Васил Делчев

Доц. д-р Ваня Лекова

Доц. д-р Кирил Симитчиев

Доц. д-р Пламен Ангелов

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Пловдивски университет.