Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

Катедра Органична химия

Кабинет 211, Тел. (032 261) 349
Лаборатория 214, Тел. (032 261) 347
e-mail: angelov @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-3625-9933
Researcher ID: C-8712-2012
Scopus ID: 7003690835

Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/angelov

Биографични данни:
Пламен Ангелов започва работа в Пловдивския университет през 2001 година като асистент в групата на проф. Атанас Венков, където по-късно е зачислен и като докторант. През 2005 г. в продължение на една година специализира в Нотингамския университет, Англия, като стипендиант по програма „Мария Кюри“, където работи върху подход за тотален синтез на имуносупресорния алкалоид (–)-FR901483 под ръководството на проф. Кристофър Хейс. Докторска дисертация на тема „Изследвания върху вторични бета-енаминони и приложението им в синтеза на изохинолинови съединения“ защитава през 2008 г. пред СНС по Органична химия и органична технология при ВАК. През 2010 г. преминава едногодишна постдокторска специализация в Оксфордския университет, Англия, където под ръководството на проф. Марк Молони работи върху синтез на лактон-лактамния фрагмент на антибиотика Оксазоломицин. През 2013 г. се хабилитира като доцент в катедрата по Органична химия на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Преподавани курсове:
Органична химия, Органичен синтез
Синтез на биологичноактивни вещества
Ретросинтезен анализ и компютърно планиране на синтеза
Дисертация: „Изследвания върху вторични бета-енаминони и приложението им в синтеза на изохинолинови съединения“, 2008 г.
Научна тематика:
Научните изследвания на доц. П. Ангелов са насочени към разработването на нови синтетични методи с приложение в получаването на множество нови вещества с потенциална биологична активност. Актуални такива вещества са някои пиролидинови алкалоиди (преусин, фулигокандин и тетрамови киселини), както и техни нови структурни аналози.Международни проекти:

  • —beta-Enaminoamides as equivalents of enolate synthons – Проект, финансиран от британското Кралско химическо дружество през 2017 г. (Royal Society of Chemistry, RF17-6592)
  • —Структурен анализ и антимикробни изпитания на нови органични съединения – финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и Бизнес“. (МУ-5-06/2012, Договор № ДО2-716/02.08.2012)
  • Functionalised beta-dicarbonyls – preparation and application in natural product synthesis – Проект, финансиран от британското Кралско химическо дружество през 2021 г. (Royal Society of Chemistry, R21-2062713611)

Защитили докторанти:
Павел Руменов Янев, 2019 – Синтез на функционализирани бета-кетоамиди и изследване на приложението им като прекурсори за хетероциклени съединения”

Избрани публикации:

  • „Synthesis of functionalised β-keto amides by aminoacylation/domino fragmentation of β-enamino amides“ Yanev, P., Angelov, P., Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2018, 14, pp. 2602-2606
  • „Enamines of 3-acyltetramic acids from β-enamino amides and amino acids” Angelov, P., Ivanova, S., Yanev, P., Tetrahedron Letters, 2017, 58(51), pp. 4776-4778
  • „Enamine-based domino strategy for C-acylation/deacetylation of acetoacetamides: A practical synthesis of -keto amides” Angelov, P.,  Synlett, 2010, (8), pp. 1273-1275