Доц. д-р Петя Емилова Маринова

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия


Кабинет
3, Тел. 032/ 261-445
e-mail: marinova @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-2382-3291
Scopus ID: 23970977300

Биографични данни:
Доц. д-р П. Маринова e завършила в Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас специалност „Химия“ с професионална квалификация “химик” и “учител по химия” през 2001 г. През 2005 г. е назначена  като асистент в ПУ „Паисий Хилендарски” в катедра „ОНХ с МОХ“, а през 2007 г. като старши асистент,  гл. ас. – 2010 г., доктор – 2011 г., доцент – 2015 г. Докторант е на самостоятелна подготовка в катедра „ОНХ с МОХ“ с научен ръководител проф. дхн М. Митева (СУ „Св. Св. Климент Охридски“). Член е на Съюза на учените в България – клон Пловдив. Ръководител е и член на 3 национални договора към ФНИ на МОН, член на 1 международен проект. Научен ръководител е на 7 дипломанта. Резултатите от проведените изследвания са обобщени в повече от 40 публикации в областта на координационната химия и са представени на редица научни форуми в страната и чужбина – над 60 устни доклада и постерни съобщения. Забелязват се над 50 цитирания с международен отзвук.

Преподавани курсове:

Основни: Обща и неорганична химия – I и II част, Бионеорганична химия

Избираеми: Биологичноактивни координационни съединения, Геохимия и минералогия

Онлайн ресурси за учебна работа: Създадени са курсове по дисциплините: Обща и неорганична химия – II част, Бионеорганична химия,  Биологичноактивни координационни съединения в платформата на мудъл пу за дистанционно обучение.

 

Дисертация на тема: „Синтез и структура на нови метални комплекси на серия от спиродитиохидантоини“, 20. 10. 2011 г.

 

Научна тематика:
Научното направление на доц. д-р П. Маринова е свързано с изследване на комплексообразувателната способност на редица биологичноактивни органични лиганди с йони на преходни метали, изолиране на получените метални комплекси в чист вид и следващо охарактеризиране, с оглед на бъдещото им изследване на цитотоксично и антимикробно действие и намиране на потенциално практическо приложение в областта на медицината, аграрната наука и практиката. Основните направления в научно-изследователската ми работа са:

1.            Получаване на нови  комплексни съединения с участието на 2-заместени 1,3-индандиони (2-цинамоил-1,3-индандиони).

2.            Синтез и структурно охарактеризиране на нови координационни съединения, получени на базата на серия от спирохидантоини, техни моно- и дитиопроизводни, производни и аналози на пиримидиновата база урацил в молекулата на РНК.

3.            Получаване на монокристали на циклоалканспиродитиохидантоини и доказване на структурата им с метода на рентгеновата дифракция.

4.            Синтез и изследване на биологичната активност (цитотоксично действие върху човешки туморни ретинобластомни клетки WERI-Rb-1 и антибактериална активност върху G(+) и G(-) бактерии и дрожди) на флуоренилни спирохидантоини и техни метални комплекси.

Избрани публикации:

1.                Anife Ahmedova, Petja Marinova, Georgi Tyuliev, Mariana Mitewa, “Copper complexes of two cycloalkanespiro-5-dithiohydantoins; synthesis, oxidation states and characterization”, Inorganic Chemisty Communication, 2008, 11, 545-548

2.                Anife Ahmedova, Petja Marinova, Katarzyna Paradowska, Neyko Stoyanov, Iwona Wawer, Mariana Mitewa, „Spectroscopic aspects of the coordination modes of 2,4-dithiohydantoins. Experimental and theoretical study on copper, nickel and platinum complexes of cyclohexanespiro-5-(2,4-dithiohydantoin)”, Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 3919-3925

3.                Аnife Ahmedova, Petja Marinova, Katarzyna Paradowska, Marin Marinov, Iwona Wawer, Mariana Mitewa, „Structure of 2,4-dithiohydantoin complexes with copper and nickel – Solid-state NMR as verification method”,  Polyhedron, 2010, 29, 1639-1645

4. Anife Ahmedova, Petja Marinova, Gordana Pavlović, Maya Guncheva, Neyko Stoyanov , Mariana Mitewa, “Structure and properties of a series of 2-cinnamoyl-1,3-indandiones and their metal complexes”, Journal of the Iranian Chemical Society, 2012, 9 (3), 297-306

5.  P. Marinova, M. Marinov, M. Kazakova, Y. Feodorova, P. Penchev, V. Sarafian, N. Stoyanov, „Synthesis and in vitro activity of platinum(II) complexes of two fluorenylspirohydantoins against a human tumor cell line”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014, 28 (2), 316-321

6. P. Marinova, M. Marinov, M. Kazakova, Y. Feodorova, D. Georgiev, V. Lekova, P. Penchev, N. Stoyanov, „Synthesis, citotoxicity and antibacterial activity of 3-amino-9’-fluorenespiro-5-hydantoin”, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2014, 67 (4), 513-518

7. Petja Marinova, Marin Marinov, Vassil Delchev, Neyko Stoyanov, “New Platinum(II) Complexes of Cycloalkanespiro-5-(2-thiohydantoins). Synthesis and Quantum Chemical Investigation”, Acta Chimica Slovenica, 2015, 62, 225-232

8. P. E. Marinova, M. N. Marinov, M. H. Kazakova, Y. N. Feodorova, V.  S. Sarafian, N. M. Stoyanov, “Synthesis and bioactivity of new platinum and ruthenium complexes of 4-bromo-spiro-(fluorene-9,4′-imidazolidine)-2′,5′-dithione”, Bulgarian Chemical Communications, 2015,  47, Special issue A, 75 -79

9. Anife Ahmedova, Petja Marinova, Marin Marinov, Neyko Stoyanov, „An integrated experimental and quantum chemical study on the complexation properties of (9’-fluorene)-spiro-5-hydantoin and its thio-analogues“, Journal of Molecular Structure, 2016, 1108, 602-610

10.         Petja Marinova, Marin Marinov, Maria Kazakova, Yana Feodorova, Alexander Slavchev, Denica Blazheva, Danail Georgiev, Plamen Penchev, Victoria Sarafian,  Neyko Stoyanov, “Study on the synthesis, characterization and bioactivities of 3-methyl-9′-fluorenespiro-5-hydantoin”, Acta Chimica Slovenica, 2016, 63, 26-32.