Доц. д-р Николай Тодоров Кочев

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Кабинет 208, Тел. (032 261) 447
e-mail: nick@uni-plovdiv.net

ORCID: 0000-0001-6547-3675
Scopus ID: 7801569368

Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/nick

Биографични данни:

Образование:

1987-1991

Образцова математическа гимназия, гр. Пловдив

1991-1996

ПУ  “П. Хилендарски”, Факултет по  математика и информатика

магистър по математика

1998-2002

ПУ  “П. Хилендарски”,  Факултет по  математика и информатика

докторска степен по информатика (компютърна химия)

Практически опит и стаж 

I. Пловдивски университет

1995 – 2002  математик/софтуерен специалист

2003 – 2008  главен асистент по компютърна химия

2008 – настоящем  доцент по химична информатика

Clab (CART-Lab, https://cart.uni-plovdiv.net/ )

Междуфакултетна творческа структура, която цели да консултира, разработва, поддържа и внедрява компютърни технологии и услуги за подпомагаме на обучението и научните изследвания, а също така съдейства за осъществяването на значими за обществото проекти с некомерсиална цел.

Инициативата METER.AC (https://meter.ac/ )  – отворена мрежа за наблюдение на околната среда в България

II. Molecular-Networks / Computer Chemistry Center 2001-2006

Работа по проекти на компанията Molecular-Networks (Mol-Net) и Центъра по компютърна химия (CCC) към Университета на Ерланген-Нюрнберг, Германия (софтуерни решения в областта на химичната информатика).

III. Институт по паралелни изчисления, БАН, Април 2006 – Септември 2006

Разработка на софтуер по химична информатика и алгоритми за търсене в химични бази данни.

IV. Идеяконсулт ООД, 2007 – настоящем

Работа по проекти и консултиране в областта на химичната информатика, наноинформатика, обработка на данни, машинно моделиране, разработка на специализиран научен софтуер в областта на химичната информатика и наноинформатика.

V. Инструктор в лятно училище (2018 – настоящем)

EIT-Raw Materials Summer School, SaferNano – Accelerating Nanotech Innovations by Promoting a Safer by Design Approach, European Scientific Institute, Archamps Technopole, France

Преподавани курсове:

Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност

Химична информатика

Компютърна обработка на структурна и химична информация

Софтуерно програмиране в химията

Бази данни и основи на програмирането

Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране

Математика I и II част

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Онлайн ресурси за учебна работа: https://students.uni-plovdiv.net/ 

Дисертация: Софтуерна система за разкриване на структурите на неизвестни химични съединения, 2003
Научна тематика:

·        Методи и алгоритми в областта на химичната информатика: методи за обработка на топологически представени химични структури, алгоритми за бързо субструктурно търсене и определяне на максимален общ подграф, синтактични парсъри и автоматични транслатори за компютърни химични езици;

·        Методи за моделиране на физико-химични свойства и биологична активност (QSPR/QSAR);

·        Алгоритми за линейно и нелинейно моделиране, методи за класификация и разпознаване на образи;

·        Наноинформатика и бази данни за химични субстанции и наноматериали;

·        Разработване на софтуер по химична информатика и наноинформатика;

·        Компютърни симулации по атмосферна химия.

Избрани публикации:

Nikolay Kochev, Nina Jeliazkova, Vesselina Paskaleva, Gergana Tancheva, Luchesar Iliev, Peter Ritchie, Vedrin Jeliazkov, Your Spreadsheets Can Be FAIR: A Tool and FAIRification Workflow for the eNanoMapper Database, Nanomaterials 2020, 10(10), 1908; https://doi.org/10.3390/nano10101908

Nikolay Kochev, Nina Jeliazkova and Ivanka Tsakovska, „Chemoinformatics Representation of Chemical Structures – A Milestone for Successful Big Data Modelling in Predictive ToxicologyIssues in Toxicology“, CHAPTER 3 in „Big Data in Predictive Toxicology“ Eds. Daniel Neagu, Andrea-Nicole Richarz, 2020, Royal Society of Chemistry, DOI:10.1039/9781782623656-00069

Nina Jeliazkova, Christine Ogilvie Hendren, Danail Hristozov, Lucian Farcal, Nikolay Kochev, Philip Doganis, Peter Ritchie, Barry Hardy, Claus Svendsen, Frederick Klaessig, Egon Willighagen, Yoram Cohen, Data Collection and Curation in „EU US Roadmap Nanoinformatics 2030“ Ed. Andrea Haase and Frederick Klaessig, DOI: 10.5281/zenodo.14860122018

Nikolay Kochev, Valentin Monev, and Ivan Bangov, Searching Chemical Structures in “Chemoinformatics: Basic Concepts and Methods” Ed. Thomas Engel, Johann Gasteiger, Wiley-VCH, 2018

Nikolay Kochev, Svetlana Avramova, Nina Jeliazkova, Ambit-SMIRKS: a software module for reaction representation, reaction search and structure transformation, Journal of Cheminformatics, 2018, 10:42, https://doi.org/10.1186/s13321-018-0295-6

J. Sun, N. Jeliazkova, V. Chupakin, J.-F. Golib-Dzib, O. Engkvist, L. Carlsson, J. Wegner,  H. Ceulemans, I. Georgiev, V.  Jeliazkov, N. Kochev, T.J. Ashby, H. Chen, ExCAPE-DB: An integrated large scale dataset facilitating Big Data analysis in chemogenomics, Journal of Cheminformatics, Vol. 9, Issue 1, 17, 2017

Nikolay T. Kochev, Vesselina H. Paskaleva and Nina Jeliazkova; Ambit-Tautomer: An Open Source Tool for Tautomer Generation; Molecular Informatics;Volume 32, Issue 5-6, 2013, Pages: 481–504; DOI: 10.1002/minf.201200133

Nina Jeliazkova, Nikolay Kochev, AMBIT-SMARTS: Efficient Searching of Chemical Structures and Fragments;  Molecular  Informatics, 30 (8),  2011, 707-720. DOI: 10.1002/minf.201100028.