Гл. ас. д-р Павел Руменов Янев

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия
 

Кабинет 5,  Тел. (032 261) 324
e-mail: qnev @ uni-plovdiv.net

ORCID: 0000-0002-1911-461X
Scopus ID: 57197795104

Дисертация :Синтез на функционализирани β-кетоамиди и изследване на приложението им като прекурсори за хетероциклени съединения, 2019

Научна тематика:

Синтез на бета-кето амиди и изследване приложението им за получаване на хетероциклени съединения.

Получаване, охарактеризиране и приложение на координационни съединения.

Избрани публикации:

2018, Beilstein Journal of Organic Chemistry, „Synthesis of functionalised β-keto amides by aminoacylation/domino fragmentation of β-enamino amides“, https://doi.org/10.3762/bjoc.14.238;

2017, Tetrahedron Letters, „Enamines of 3-acyltetramic acids from β-enamino amides and amino acids“, https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2017.11.023;

2020, Acta Chemica Slovenica, „Study on the Complex Formation and the Ion-Association of Anionic Chelate of Molybdenum(VI) with Bidentate Ligand and the Cation of 2,3,5-Triphenyl-2Н-tetrazolium Chloride“, https://doi.org/10.17344/acsi.2019.5612;