Доктор

By , January 23, 2006 3:38 pm

За учебната 2017/2018 година Химическият факултет обявява прием на докторанти по акредитираните научни специалности във факултета, както следва:

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение

редовна

задочна

1. 4.2 Химически науки Неорганична химия

2

 –
2.

4.2 Химически науки

Органична химия

2

 –
3.

4.2 Химически науки

Аналитична химия

2

 –
4.

4.2 Химически науки

Физикохимия

2

 –
5.

4.2 Химически науки

Химична кинетика и катализ

 –
6.

4.2 Химически науки

Теоретична химия

2

7.

4.2 Химически науки

Технология на неорганичните вещества

1

 –
8.

4.2 Химически науки

Технология на животинските и растителните мазнини,сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

 –
9.

1.3 Педагогика на обучението по химия

Методика на обучението по химия

1

 –

За докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър”.

Кандидатите подават в Отдел “Развитие на академичния състав и докторантури” следните документи:
1. Молба до Ректора;
2. Автобиография;
3. Дипломи за придобити образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” с приложенията (оригинал и копие)  или нотариално заверени копия от тях;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато висше образование (ОКС “магистър”), ако то е придобито в чужбина;
6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит.

Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 77 / 26. 09. 2017 г. – от 26. 09. 2017 г. до 26. 11. 2017 г.

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език (английски).

Програма по Неорганична химия
Програма по Органична химия
Програма по Аналитична химия
Програма по Физикохимия
Програма по Химична кинетика и катализ
Програма по Теоретична химия
Програма по Технология на неорганичните вещества
Програма по Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
Програма по Методика на обучението по химия

Конкурсните изпити ще се проведат, както следва:

  1. По специалността – 18 януари 2018 год. (четвъртък) от 900 часа в 1-ва компютърна зала на Химическия факултет;
  2. По английски език – 22 януари 2018 год. (понеделник) от 900 часа в 7-ма семинарна зала, Ректорат.

Правила за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет.

Класираните кандидати следва да се запишат най-късно до 1. 03. 2018 г.

За повече информация: 032/261 408, Цвета Темелкова.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy