Гл. ас. д-р  Кирила Трифонова Стойнова

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия

Кабинет: 5, Тел. 032 261 324
e-mail:  stoynova @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0003-2550-4339
Researcher ID: AAT-5478-2020
Scopus ID: 54685183400

Преподавани курсове:

Обща и неорганична химия

Дисертация: „Изследване на тройни йонно-асоциирани комплекси на галий с участието на тетразолиеви соли“, 2014 
Научна тематика:
Получаване и охарактеризиране на нови комплексни съединения и приложението им в различни области на екологията и опазване на околната среда, медицината, фармацията, приложната неорганична химия.

Получените, йонно-асоциирани комплекси на метали  с различни по природа бидентатни лиганди на органични съединения и обемисти катиони, се изследват спектрофотометрично. Йонно-асоциираните комплекси са приложени за определяне на метали в природни и промишлени обекти, биологични проби, медицински и фармацевтични продукти.

Избрани публикации:

1. Kirila Stojnova, Petya Racheva, Vidka Divarova, Pavel Yanev and Vanya Lekova, Study on the Complex Formation and the Ion-Association of Anionic Chelate of Molybdenum(VI) with Bidentate Ligand and the Cation of 2,3,5-Triphenyl-2Н-tetrazolium Chloride, Acta Chimica Slovenica, 67 (2), (2020), pp. 594-601

2. Kirila Stojnova and Vanya Lekova, Ion-Associated Complex of the Anionic Chelate of Germanium(IV) with Nitro Derivative of the Catechol and the Cation of Monotetrazolium Salt, Acta Chim. Slov., 66 (2), (2019), рр. 360-366

3. V. Divarova, K. Stojnova, P. Racheva, and V. Lekova, Determination of Cobalt in the Form of an Ion Associate in Vitamin B12, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63 (7), (2018), рр. 974-977

4. Kirila Stojnova, Vidka Divarova, Petya Racheva, Kristina Bozhinova and Vanya Lekova, Study on the Chelate Formation and the Ion-association of Anionic Chelate of Molybdenum(VI) with 3,5-Dinitrocatechol and Monotetrazolium Cation, Acta Chimica Slovenica, 65, (2018), рр. 213-220

5. K. T. Stojnova, V. V. Divarova, P. V. Racheva, and V. D. Lekova, Extraction-spectrophotometric method for Determination of Gallium(III) in the form of ion associate with a monotetrazolium salt, Journal of Applied Spectroscopy, 82 (5), (2015), рр. 853-856

6. K. Stojnova, K. Gavazov, V. Lekova, Ion-Association Complexes of Gallium(III)-4(2-Pyridylazo)resorcinol Anionic Chelates and Dicationic Tetrazolium Reagents, Acta Chimica Slovenica, 60 (2), (2013), рр. 390-396

7.  K. Stojnova, K. Gavazov, G. Toncheva, V. Lekova, A. Dimitrov, Extraction-spectrophotometric investigations on two ternary ion-association complexes of gallium(III), Central European Journal of Chemistry, 10 (4), (2012), рр. 1262-1270