Гл. ас. д-р Йордан Иванов Стремски

Катедра Органична химия

Кабинет 213, Тел. 032/261 346
e-mail: stremski @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-8665-3130
Researcher ID: AAU-1500-2020
Scopus ID: 57202913005

Биографични данни:

2008 – Средно образование – Математическа Гимназия “Константин Величков”, гр. Пазарджик – Химия и биология с френски език;

2012 – Висше образование – Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив – „Бакалавър“ – Химик – Компютърна химия;

2012 – Следдипломна квалификация – Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив – Учител по химия;

2013 – Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, „Магистър“ – Органична химия;

2017 – Следдипломна квалификация – Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив – Специалист по Високоефективна течна хроматография и Газова хроматография;

2018 – Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, „Доктор“ – Органична химия.

Преподавани курсове:

Органична химия

Химия на хетероциклените съединения

Синтез на биологично активни съединения

Химия на козметичните продукти

Дисертация: Синтез на бензотиазолови производни чрез мултикомпонентни реакции от Манихов тип, 2018
Научна тематика:

* Обект на научните изследвания са мултикомпонентни реакции от Манихов тип за α-амидоалкилиране на разнообразни нуклеофили (хетероароматни, метиленактивни) с използването на ацилиминиеви реагенти получени от бензотиазол и ацилхлориди;

* Изледвани са реакциите между бензотиазол, ацилхлориди и хетероароматните съединения – индол и пирол, както и метиленактивните съединения – инданон, димедон и бензилиденацетон;

* Изследвана е антибактериалната активност на набор новополучени хетероциклени съединения;

* Установени са условията за окислителна ароматизация на индолови и пиролови производни с използването на o-Chloranil и DDQ, при което е предложен нов двуетапен подход за синтез на индоловия фитоалексин Camalexin в грамови количества и синтетичният му аналог с антитуморна активност – Бензокамалексин;

* Подхода е демонстриран и с използването на тиазол, имидазол, алкилхлороформиати и набор различно заместени индоли. Синтезирани са нови аналози на Camalexin с потенциална биологична активност;

* Демонстрирано е въвеждане на „скрита“ формилна група във функционализираните индоли, чрез ацилиминиеви реагенти, получени от тиазол, 4-метил-тиазол, 4,5-диметил-тиазол и имидазол;

* Оптимизирани са реакционните условия за получаването на двадесет хидроксилирани 2-арил-бензотиазолови производни с висока антибактериална активност;

* За първи път са изолирани набор от 2-(1-фероценил)-бензотиазоли с потенциално практическо приложение;

* Установени са подходящи условия за спектрална характеристика на синтезираните съединения.

Избрани публикации:

Y. Stremski, D. Kirkova, S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I. Ivanov, D. Georgiev, „Synthesis and antibacterial activity of hydroxylated 2-arylbenzothiazole derivatives“, Synthetic Communications, 2020, (Accepted manuscript), IF(2019) = 1.796, https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1791342;

Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I. Ivanov, „Synthesis of Camalexin and related analogues“, Journal of Heterocyclic Chemistry, 7, 55, 1589-1595, 2018, IF(2019) = 1.484, https://doi.org/10.1002/jhet.3192;

D. Kirkova, S. Statkova-Abeghe, M. Docheva, Y. Stremski, S. Minkova, „Structure-activity relationship of radical scavenging activity in vitro of 2-(hydroxyphenyl) benzothiazole derivatives“, Bulgarian Chemical Communications, Special Issue D, 52, 2020, (Accepted manuscript), IF(2018) = 0.64, ISSN: 0324-1130;

Y. Stremski, D. Kirkova, S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I. Ivanov, „Мulticomponent reactions for the synthesis of bis-heterocyclic pyrrole derivatives“, Bulgarian Chemical Communications, Special Issue D, 51, 124-128, 2019, IF(2018) = 0.64, ISSN: 0324-1130;

Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, D. Georgiev, P. Angelov, I. Ivanov, „Synthesis and antibacterial activity of 2-substituted benzothiazoles“, Bulgarian Chemical Communications, Special Issue G, 49, 32-36, 2017, IF(2018) = 0.64, ISSN: 0324-1130;

Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, A. Ivanova, P. Angelov, I. Ivanov, „Structural analogues of Thioflavin T – New synthetic approach“, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 13, 118-127, 2019, ISSN: 1314-7269;

Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, I. Ivanov, „Synthesis and spectral characterization of new Salvadoricine analogues“, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 12, 137-143, 2018, ISSN 1314-7269;

Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, I. Ivanov, P. Angelov, „A new method for the synthesis of 2-(1H-pyrrol-2-yl)benzo[d]thiazole“, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series C. – Teсhnics and technologies, XIV, 196-199, 2017, ISSN: 2534-9384.