Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов

Катедра Органична химия

Лаборатория 215, Тел. 032 261 348
e-mail: manolov @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-0314-6553
Researcher ID: T-2514-2019
Scopus ID: 55614888000


Биографични данни:

Средно образование:  2000 – 2004 СОУ „Св. Климент Охридски“, град Пещера

Висше образование:    2004 – 2008 Пловдивски университет“Паисий Хилендарски“,

Бакалавър по „Компютърна химия“ и

Квалификация „Учител по химия“

2009 – 2010 Магистър по „Органична химия“

2010 – 2015 Доктор в научна специалност „Органична химия“

Проведени мобилности:  

02.2007 – 06.2007 Осъществена студентска мобилност по програма „Еразъм” в Университета в град Аликанте, Испания, в научната група на професор Francisco Alonso Valdes на тема „Приложение на никелови наночастици в органичния синтез”.

02.2008 – 03.2008 Осъществена студентска мобилност по проект „EU TRAIN – European Training for Students Teachers in Science” (226516 – CP – 1 – 2005 – 1 – F) на Университета в Хелзинки (Department of Applied Sciences of Education), Финландия.

Академична кариера:     2012 – 2015 Асистент по Органична химия

2015 – до момента Главен Асистент по Органична химия

 

Преподавани курсове:

Лекции по Органична химия

Лекции по Химия на стероидите

Лабораторни упражнения по Органична химия

Лабораторни упражнения по Химия на лекарствените вещества

Лабораторни упражнения по Органичен синтез

Лабораторни упражнения по Химия на хетероциклените съединения

Лабораторни упражнения по Химия на наркотичните вещества

 

Дисертация: „Алтернативни методи за синтез на производни на алкалоида Cherylline” с научен ръководител доц. д-р Илиян Иванов – Защитена на 13.02.2015г.

 

Научна тематика:

Научните изследвания на гл. ас. д-р Станимир Манолов в научната група на проф. Илиян Иванов са фокусирани върху:

–  разработване на нови, „зелени“, синтетични методи на биологично активни N и O, съдържащи органични съединения;

–  приложение на хетерогенни катализатори в органичния синтез;

– провеждане на in vitro  биологични изследвания на нови органични молекули, в това число противовъзпалителна, анти-артритна и антиоксидантна активности, както и експериментално определяне на липофилност.

Проекти:

 Приложение на зелени методи за синтез на нови изохинолинови съединения, съдържащи в структурата си арилпропионов фрагмент финансиран от Фонд Научни Изследвания, Министерство на Образованието и Науката, сесия Млади учени от 2018 (КП-06-М29/1)

 

 

Избрани публикации:

Manolov, S., Nikolova, S., Ivanov, I. (2013) Silica-Supported Polyphosphoric Acid in the Synthesis of 4 Substituted Tetrahydroisoquinoline Derivatives, Molecules, 18, 1869-1880.

Manolov, S., Atanasova, S., Ghate, M., Ivanov, I. (2015) Brief review of Cherylline synthesis, Indian Journal of chemistry, 54B, 1301-1320.

Manolov, S., Ivanov, I. (2016) 1,4-Phenylenebis[(6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone], Molbank, 3, M902.

Manolov, S., Ivanov, I., Voynikov, Y. (2018) N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide, Molbank, 4, M1031.

Manolov, S., Ivanov, I., Bojilov, D., Mollov, V. (2019) Synthesis of NSAIDs derivatives of tryptamine, DerPharmacia Sinica, 10.

Manolov, S., Ivanov, I., Bojilov, D. (2020) N-(2-(1H-indol-3-yl)ethyl)-2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanamide, Molbank, 4, M1171.

Manolov, S., Ivanov, I., Bojilov, D. (2020) Microwave-assisted synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline sulfonamide derivatives and their biological evaluation, J. Serb. Chem. Soc., 85, JSCS-9760.