Катедри

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Аналитична химия и компютърна химия

Органична химия

Физикохимия

Химична технология