Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

 

Катедра Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Кабинет 6, Телефон: 032 261 230

e-mail: angel@uni-plovdiv.bg

Преподавани курсове:

Упражнения „Методика и техника на учебния експеримент по химия“;

Лекции „Екологично образование в обучението по химия“;

Лекции „Основни химични понятия в обучението по Човекът и природата“;

Лекции и упражнения „Основи на химията“;

Упражнения „Обща и неорганична химия“;

Лекции и упражнения „Наблюдението и експериментът в обучението по химия“;

Лекции и упражнения „Методология и методи на педагогическите изследвания“;

Упражнения „Хоспитиране и текуща педагогическа практика“;

Държавна педагогическа практика по химия

Дисертация: Екологично образование в процеса на обучение по химия (9. клас), 2007 г.
Научна тематика:

Научно-изследователската работа е свързана с проблема за реализиране на екологично образование в процеса на обучение по химия в средното училище. В тази връзка са проучени възможностите на основните компоненти на учебното съдържание по химия (цели и очаквани резултати от обучението, учебно съдържание, организационни форми, методи и средства на обучение) за обогатяване на екологичната култура на учениците. Резултатите от изследванията по разглежданата проблематика са обобщени и представени в две монографии.

Обект на изследване са и двата специфични метода на обучението по химия – наблюдението и експеримента. Проучени са: същността на наблюдението и химичния експеримент като методи на научно и на учебно познание; дидактическите функции на учебния химичен експеримент; изискванията за приложение на химичния експеримент като метод на обучение; формите за съчетаване на словесните методи на обучение с учебния химичен експеримент; видовете учебен химичен експеримент. Разработена е методика за подготовка на учители за приложение на учебния експеримент в обучението по химия. На тази база са създадени една монография, ръководство за студентите и учебно помагало.

Избрани публикации:

Angelacheva, A. (2016). Assessment of the qualities of teaching experiments which illustrate the greenhouse effect. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(3), 415-427. ISSN 0861/9255, Abstracting/Indexing: SCOPUS 2006 – 2017.

Ангелачева, А. (2018). Корелационни зависимости между екологичните знания и ценностните отношения на учениците към околната среда в процеса на обучение по химия. Управление и образование, т. 14(3), Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 89-96. ISSN 13126121, Abstracting/Indexing: EBSCO.

Angelacheva, A. (2018). Study of the effectiveness of a seminar “Chemical elements of the VI-A group of the Periodiс table and environmental protection” (8th grade). Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, vol. 16, 205-214. ISSN 1313-2571, Abstracting/Indexing: Scientific Electronic Library eLIBRARY Russia, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Polish Scholarly Bibliography.

Ангелачева, А. (2019). Учебното съдържание за металите от 4-6 периоди на Периодичната система – фактор за обогатяване на екологичната култура на учениците. Управление и образование, т. 15(3), Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 185-193. ISSN 13126121, Abstracting/Indexing: EBSCO.

Ангелачева, А. (2019). Съвременни аспекти на екологичното образование в обучението по химия в средното училище. Пловдив, УИ „П. Хилендраски“, с. 110.

Ангелачева, А. (2020). Дидактически тест за установяване обучеността на студентите по химия с акцент върху тяхната природонаучна грамотност. Управление и образование, т. 16(3), Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 22-29. ISSN 13126121, Abstracting/Indexing: EBSCO.

Ангелачева, А. (2020). Експериментът и наблюдението в обучението по химия. Пловдив, Макрос, с. 157.