Магистър

Прием на магистри
Обучение на магистри

Химическият факултет е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация да провежда обучение за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ в следните магистърски програми:

 • в професионално направление 4.2 Химически науки
 1. Медицинска химия – редовно и задочно обучение
 2. Медицинска химия за неспециалисти – редовно и задочно обучение
 3. Спектрохимичен анализ – редовно и задочно обучение
 4. Спектрохимичен анализ за неспециалисти – редовно и задочно обучение
 5. Компютърна химия – редовно и задочно обучение
 6. Хранителна химия – редовно и задочно обучение
 7. Хранителна химия за неспециалисти – задочно обучение
 8. Химия и екология – редовно и задочно обучение
 9. Химия и екология за неспециалисти – задочно обучение
 10. Фармацевтична химия – редовно и задочно обучение
 11. Фармацевтична химия за неспециалисти – задочно обучение
 12. Хроматографски и спектрален аналитичен контрол – редовно и задочно обучение
 13. Хроматографски и спектрален аналитичен контрол за неспециалисти – задочно обучение
 • в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …
 1. Обучението по химия в училище – редовно и задочно обучение
 2. Обучението по химия в училище за неспециалисти – редовно и задочно обучение