Магистър

By , януари 23, 2006 3:38 pm

За информация – тел. 032/261 402
—————————————————————————————

За учебната 2018/2019 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
такса
за задочно обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Медицинска химия
редовно обучение
задочно обучение

800 лв.
Медицинска химия
за неспециалисти
редовно обучение
задочно обучение

800 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
850 лв.
Спектрохимичен анализ
за неспециалисти
задочно обучение
1 година – 800 лв.

2 година – 850 лв.

Химия и екология
редовно обучение
задочно обучение
700 лв.   –
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
700 лв. 320 лв.
Компютърна химия
задочно обучение
  – 700 лв.   –
Учител по химия
редовно обучение
  – 800 лв.
250 лв.
Учител по химия
за неспециалисти
задочно обучение
800 лв.

* За учебната 2018/2019 година факултетът разполага с 20 места за редовно обучение по държавна поръчка, както следва:

 • за специалност Хранителна химия, редовно обучение – 10 места;
 • за специалност Учител по химия, редовно обучение – 10 места.

Класирането за тях ще става по успех от дипломата.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за специалисти (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър” (само за платено обучение)

2) за неспециалисти (обучение с продължителност 4 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в недостатъчен обем;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър” (само за платено обучение)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 3. 09. – 3. 10. 2018 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева).

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 4. 10. 2018 год. (след 15:00 часа)

КЛАСИРАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 3 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10. 10. 2018 год.

———————————————————————————————————

Медицинска химия

 • изпитна сесия
 • държавен изпит – конспект, примерен вариант за Държавен изпит, дати – на 23 февруари 2019 (за приетите през март) , 29 юни (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 17-20 юни) и 25 септември 2019 г. (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 9-13 септември)

Хранителна химия

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение
 • начало на занятията – 26. 10. 2018 год. от 10:30 часа в секция Органична химична технология, катедра Химична технология, Химически факултет
 • разпис – I семестър, II семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – 24 юли 2019 г. от 9:00 часа в 5 аудитория (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 15-19 юли) и 19 септември 2019 г. (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 9-13 септември)

Химия и екология

Спектрохимичен анализ

 • учебен план – задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти – 20. 10. 2018 год. от 9:00 часа във 2 компютърна зала, Химически факултет
  – за неспециалисти – 27. 10. 2018 год. от 8:30 часа в катедра Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия, Химически факултет.
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • изпитна сесия
 • държавен изпит – конспект, дата – 24 юли 2019 г. от 9:00 часа в 5 аудитория (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 15-19 юли) и 19 септември 2019 г. (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 9-13 септември)

Компютърна химия

Учител по химия

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение (за неспециалисти)
 • начало на занятията
  – за специалисти – 27. 10. 2018 год. от 9:00 часа в 25 семинарна зала, Химически факултет
  – за неспециалисти – 27. 10. 2018 год. от 8:30 часа в катедра Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия, Химически факултет.
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – 25 юли 2019 г. от 9:00 часа в 4 аудитория (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 15-19 юли) и 20 септември 2019 г. (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 9-13 септември)

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy