Магистър

By , януари 23, 2006 3:38 pm

КЛАСИРАНЕ

За информация – тел. 032/261 402
–––––––––––––––––––––––––––––

За учебната 2017/2018 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
такса
за задочно обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Медицинска химия
редовно обучение
задочно обучение

800 лв.
Медицинска химия
за неспециалисти
редовно обучение
задочно обучение

800 лв.
Органична химия
редовно обучение
задочно обучение
Химия и екология
редовно обучение
задочно обучение
700 лв.   –
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
700 лв. 320 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
  – 850 лв.   –
Компютърна химия
задочно обучение
  – 700 лв.   –
Учител по химия
задочно обучение
  – 400 лв.   –

* За учебната 2016/2017 година факултетът разполага с 10 места за редовно обучение по държавна поръчка за специалност Хранителна химия.

Класирането за тях ще става по успех от дипломата.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“ (само за платено обучение)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в магистърска програма „Учител по химия“:

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в професионалното направление 1.3 Педагогика на обучението по химия;
 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии, със свидетелство за допълнителна професионална квалификация „учител по химия“;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум „добър“ (само за платено обучение)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 1. 09. – 4. 10. 2017 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева).

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 5. 10. 2017 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 3 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10. 10. 2017 год.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Медицинска химия

Хранителна химия

Химия и екология

 • учебен план – редовно обучение и задочно обучение
 • начало на занятията – 11. 11. 2017 год. от 9:00 часа в лаб. НХТ, секция Неорганична химична технология, катедра Химична технология, Ректорат
 • разпис – І семестър, ІІ семестър
 • държавен изпит – конспект, дата – 26 юли и 27 септември 2018 г.

Спектрохимичен анализ

Органична химия

Компютърна химия

Учител по химия

 • учебен план – задочно обучение
 • начало на занятията
 • разпис – І семестър, II семестър
 • държавен изпит – конспект, дата

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy