Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова

Катедра Обща и неорганична химия
с методика на обучението по химия

Кабинет: 7; Тел. 0359 32 420
e-mail: vanlek @ abv.bg

ORCID: 0000-0001-6049-6333
Scopus ID: 15769667200

 

Преподавани курсове:

Обща и неорганична химия, Химия на координационните съединения, Приложение на разиоактивните индикатори, Номенклатура на неорганичните съединения

 

Дисертация:

Пигменти за получаване на радиопоглъщащи текстилни материали, 1993

 

Научна тематика:

Йонно-асоциирани комплекси на тетразолиеви соли с анионни хелати на метали

Избрани публикации:

1. Kirila Stojnova, Petya Racheva, Vidka Divarova, Pavel Yanev, Vanya Lekova

Study on the Complex Formation and the Ion-association of Anionic Chelate of Molybdenum(VI) with Bidentate Ligand and the Cation of 2,3,5-Triphenyl-2Н-tetrazolium chloride

Acta Chimica Slovenica, 67 (2) 2020, 594-601

2. Kirila Stojnova and Vanya Lekova

Study on the Equilibria of Chelate Formation and the Ion-association of Anionic Chelate of Germanium(IV) with 4-Nitrocatechol and 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium Cation

Russian Journal of Inorganic Chemistry, 64 (10), (2019), 1235-1241

3. Vidka Divarova, Kirila Stojnova, Petya Racheva and Vanya Lekova

Determination of cobalt in the form of an ion associate in Vitamin B12

Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63 (7), (2018), 974-977

4. Vidka Divarova, Kirila Stojnova, Petya Racheva, Vanya Lekova

Complex Formation in a Liquid-Liquid Extraction System Containing Co(II), 4-(2-Thiazolylazo)resorcinol and Monotetrazolium Salt

Acta Chimica Sloveniva 63 (1), (2016), 97-103

5. Kirila Stojnova, Vidka Divarova, Petya Racheva, Vanya Lekova

Extraction-spectrophotometric method for determining gallium(III) in the form of ion associate with a monotetrazolium salt

Journal of Applied Spectroscopy 82 (5), (2015), 853-856