Archive for March, 2012

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Повече за конференцията от страницата на адрес:
http://250.slovo.uni-plovdiv.bg

Покана за конференция в Бургас

Уважаеми колеги,

 Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”,

посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата. Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културния център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Технически изисквания към оформлението на доклада:

Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 12 pt, Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.

Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието, Alignment – Centered, First line – none.

Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора, Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на английски език, Alignment – Centered, First line – none.

Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.

Работни езици – български, руски и английски.

Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.

            Такса правоучастие не се предвижда.

            Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

            Срок за заявкитедо 30 март 2012 г. на адрес:

e-mail: angelovadamjanova@yahoo.com

sofiangelova@img-bg.net

eldubo@abv.bg

            Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

 

доц. д-р София Ангелова

гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки, каб. 234

ул. „Проф. Якимов” № 1

Бургас 8010

СЛАВЯНСКО КИНО – 20.март – 22.май 2012

Програмата на славянския кинофорум за периода 20. март – 22. май.

Покана от Полския институт в София

Полският институт

 и

Издателство „Валентин Траянов”

канят на

12 март 2012 г., понеделник, 18 ч., ул. „Веслец” 12, вход свободен

Представяне на българското издание на „Пиеси” на Тадеуш Ружевич

(Картотека, Групата на Лаокоон, Свидетели или нашата малка стабилизация, Неконсумиран брак, Гладуващият си отива)

(Превод – Божко Божков).

Книгата и автора ще представи Ян Столарчик, редактор на творбите на полския драматург

     Полският институт в София кани на представянето на българското издание на „Пиеси” (Kaртотека, Групата на Лаокоон, Свитдетели или Нашата малка стабилизация, Неконсумиран брак, Гладуващият си отива) на Тадеуш Ружевич.

     Откъси от пиесите ще четат актьорите Маргарита Хлебарова и Богдан Глишев.

     Тадеуш Ружевич (род. 1921) – полски поет, драматург, прозаик и сценарист, един от най-важните полски творци от края на ХХ и началото на ХХІ век, изтъкнат представител на полската следвоенна лирика, майстор на лиричната миниатюра. Предтеча на авангарда в поезията и драмата. В драматургичното си творчество влиза в остър спор както със съвременната цивилизация  и култура, така и с драматичната форма, довеждайки своята драма към пределите на вида.  

      Той е автор на 15 поетически сборника, 5 сборника с разкази, томче със стихове и проза, за който получава полската литературна награда НИКЕ. Лауреат е на много литературни награди – полски и чужди.  

      Ян Столарчик  – главен редактор в Долношльонското издателство (1987-2007), автор и съавтор на много популярни книжни поредици , в т.ч. „Ето това е Полша” („A to Polska właśnie”), „Библиотека на еврейските писатели”(„Biblioteka Pisarzy Żydowskich”), „Библиотека Класика”(„Biblioteka Klasyki”). Oт 25 години редактира и издава всички нови книги на Тадеуш Ружевич, в т.ч. 12-томните „Събрани съчинения”. Литературни и критически статии на Ян Столарчик публикуват  авторитетни полски списания, в т.ч.  Twórczość, Odra, Topos, Znak, Sudety.

 

Предварителна поправителна сесия за четвъртокурсниците бакалаври и петокурсниците магистри във Филологическия факултет

Уважаеми колеги,

          За да се осигури възможност по-голям брой студенти четвъртокурсници и петокурсници да се явят на писмени държавни изпити и/или да защитят дипломните си работи, поправителната сесия за 4. и 5. курс ще се проведе в периода 1-4 юли 2012 г. (непосредствено след редовната сесия). Студентите ще имат право да се явяват само на изпити от текущия семестър, а изпитите от предходни семестри трябва да са взети преди това (при съгласие на съответния преподавател).

            Ако студентите, явили се на предварителната поправителна сесия през юли, не успеят да издържат успешно някой от изпитите, те могат да се явят отново по време на ликвидационната сесия през септември.

            В случай, че четвъртокурсниците и петокурсниците не се възползват от правото си на предварителна поправителна сесия, те могат да положат невзетите изпити по време на поправителната и ликвидационната сесия през септември.