Уважаеми колеги,

 Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”,

посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата. Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културния център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Технически изисквания към оформлението на доклада:

Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 12 pt, Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.

Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието, Alignment – Centered, First line – none.

Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора, Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на английски език, Alignment – Centered, First line – none.

Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.

Работни езици – български, руски и английски.

Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.

            Такса правоучастие не се предвижда.

            Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

            Срок за заявкитедо 30 март 2012 г. на адрес:

e-mail: angelovadamjanova@yahoo.com

sofiangelova@img-bg.net

eldubo@abv.bg

            Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

 

доц. д-р София Ангелова

гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки, каб. 234

ул. „Проф. Якимов” № 1

Бургас 8010