Archive for July, 2010

200 години от рождението на К. Х. Маха – конференция в Познан

Институтът по славянска филология при Университет „Адам Мицкевич” в гр. Познан

Ви кани

на научната конференция

„Приемственост или отхвърляне?

Традициите на Романтизма в съвременните славянски литератури”,

посветена на

двестагодишнината от рождението на Карел Хинек Маха.

Конференцията ще се проведе от 30 ноември до 01 декември 2010 г.

Романтизмът в славянските литератури се бележи от бурната политическа реалност в първата половина на XIX в. и европейското културно вдъхновение от същия период. Поетите и писателите от този период еманципират родината, собствения език, народа и националната принадлежност, черпят от традицията и фолклора, задълбочават се в родната история, но от творчеството им лъха и чувството за самотата на личността, неосъществената любов и дълбока екзистенциална тъга. От една страна, те изпълняват своя дълг към отечеството, а от друга, оголват интимността на собствените си чувства. Предстоящата конференция си поставя за цел да отговори на въпроса: дали и в каква степен традицията на Романтизма вдъхновява съвременните славянски творци?

В общественото съзнание творчеството на Романтизма е синоним на „непрактичната личност”, която се опира на безкористното мечтателство, не се съобразява с реалността и я идеализира, обвързва я с максималистични проблеми и постулати. Този стереотип се затвърждава от многократно повтарящите се мирогледни декларации и влияе негативно върху романтичното наследство.

Същевременно Романтизмът – разбиран като извънисторическа културна и антропологическа категория, а не като затворен в дадени времеви рамки творчески период – се появява в литературата в различни, често изненадващи форми (напр. специфично изграждане на  героите и пространството и въвеждане фантастични елементи) и по този начин влияе върху характера на генерираните от творбите мисли.

В посоката на тези размисли, конференцията, посветена на двестагодишнината от рождението на Карел Хинек Маха, може да се превърне в повод за промяна на гледните точки и за представяне на концепции, които ще представят славянските литератури в нова светлина.

Ето защо Ви призоваваме да представите „другото гледище” върху литературата на славянските държави – може би ще откриете романтични следи и вдъхновение там, където установеното мнение или изследователското клише, или пък общоприетото мнение не намират наследство от епохата на Романтизма. Подобно „друго гледище” би могло да покаже, че „задължителните” възгледи са основателни само до известна степен и че техните аксиоматичност и сляпо приемане би трябвало да претърпят поне частична ревизия. От друга страна, а нашата конференция не изключва това, бихте могли да ги препотвърдите в една нова светлина.

Бихме желали да се насочим към проблематика, свързана с:

– продължаването или отхвърлянето на романтическата визия за човека;

– онтологията и епистемологията;

– концепциите за изкуството и твореца;

– моделите на чувствеността;

– кодовете на националната идентичност;

– мита и демитологизацията;

– експонирането на индивидуалистични, аусайдерски, бунтовнически и революционни личности;

–  засвидетелстването и ревизията на носителите на алтернативни извори на познание (лудост, различни състояния на съзнанието, мистични преживявания);

Освен това в съвременната културология се провежда дискусия, която се концентрира върху необходимостта (или липсата на необходимост) за актуализиране на романтическото наследство. Нека докладите и рефератите, представяни на конференцията, да станат съществена част от работата й.

Таксата за участие е на стойност от 300 злоти/ 70 евро. Тя включва материали за конференцията, банкет и обеди в дните  30.11. и 1.12. Разходите за пътя и нощувките са за сметка на участниците. Таксата за правоучастие трябва да се преведе на следната банкова сметка: UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. В описа на паричния превод трябва да се впише номера на подсметката: 712 994. В изключителни случаи е възможно таксата за правоучастие да се заплати на място, в първия ден на конференцията. Заявките за участие се изпращат до 15 октомври 2010 г. на следния адрес: Sekretariat Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, ul. Fredry 10, PL – 61 874 Poznań, тел. 0048 61 829 4520 или на електронните адреси: machakonf@gmail.com

Нощувки:

-цена за единична стая 70 злоти; (+7% VAT)

-цена за двойна стая 110 злоти (55 злоти за едно лице); (+7% VAT)

-цена за малък апартамент 130 злоти (65 злоти за едно лице); (+7% VAT)

-цена за голям апартамент 160 злоти (80 злоти за едно лице). (+7% VAT)


Времетраенето на доклада/представянето не бива да бъде по-дълго от 20 мин. Работни езици на конференцията – всички славянски езици, английски език.

Планира се издаване на сборник с докладите от конференцията

Организатори:                                         Директор на Института по славянска филология

д-р Анна Гаварецка                                 проф. д-р Богуслав Желински

д-р Агата Фирлей

д-р Ева Шперлик


Секратар на конференцията:

Уршула Ковалска

Заявка за конференцията.

Седми Арнаудови четения в Русе

ОБЩИНА РУСЕ,   РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Катедра ПО Български език, литература и  изкуство,    нцфл  “Св. Димитър басарбовски”,   РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ, РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Л. КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в СЕДМИТЕ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ, които са посветени на 65-годишнината от създаването на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Научният форум ще се проведе на 22-24 октомври 2010 г. Неговата работа ще бъде организирана в следните секции:

 • Михаил Арнаудов – живот и творчество
 • Етнология и фолклор
 • Литературознание и културология
 • Езикознание

Поканват се да участват със свои разработки докторанти и студенти.

В рамките на четенията ще се състои Кръгла маса на тема: Веселин Тачев – човекът, художникът на словото, публицистът и изследователят на българщината

Срок за подаване на заявки за участие – 30 септември 2010 година.

Научните доклади, приети на заседанията на секциите и отговарящи на изискванията към оформянето им,  ще бъдат отпечатани в  АРНАУДОВ СБОРНИК, Том 7.

Адрес за кореспонденция:

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Факултет Природни науки и образование

Катедра по български език, литература и изкуство

ул. Студентска, 8    гр. Русе 7017    тел.: 082 / 84-16-09 (в. 248; в. 209)

е-mail: rusev_rd@abv.bg


Изискванията към оформянето на текста са следните:


 • Материалът да е в обем до 10 страници.
 • 1 ред: тема на български език – Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
 • 2 ред: празен
 • 3 ред: име и фамилия на автора – Times New Roman, size 12, Bold, Centered, Regular
 • 4 ред: празен
 • 5 ред: начало на текста на български език: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, Firs Line 1,2 см
 • Цитирането вътре в текста да бъде от вида (Арнаудов 1938: 34), т.е. в кръгли скоби да се посочи фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след двоеточие да се изпише номерът на страницата.
 • Библиографията да е разположена в края на статията и да е оформена по азбучен ред по следния начин:

Арнаудов 1938: М. Арнаудов. Творчество и критика. С., 1938.

Елчинова 1994: М. Елчинова. Фолклорните наративи като тълковни единици. – В: Български фолклор, 1994, кн. 5.

Паскалев 2006: Н. Паскалев. Евфемизмите през призмата на учтивостта. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. С., 2006.

 • Бележките под черта да са на съответната страница.
 • Страниците да са номерирани с молив в горния десен ъгъл.

Организационен комитет