РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

29.IХ.2014 – 17.І.2015

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)