Archive for February, 2012

Курсът по словенски език

Курсът по словенски език стартира в петък (2 март 2012 г.). Студентите, които са се записали, трябва да бъдат в 15 часа пред 325. кабинет (Деканата на Филологическия факултет).

Програмата на Чешкия център в София за месец март

Програмата може да се разгледа тук.

Необходими документи за стипендии за II семестър на учебната 2011/2012 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ – УЧЕБНА ГОДИНА 2011/2012І­­І -ри СЕМЕСТЪР

Покана за участие с публикация в славистичен сборник

Уважаеми колеги!

 От името на Редакция на „Poznańskiе Studiа Slawistycznе” каня Ви за сътрудничество  при създаване на третия номер на списанието ни, който е озаглавен Заклинания, наричания, клетви. Магическа сила на думите в славянските езици, литератури и култури”.

Във връзка с  подготвянето на третия брой на списанието „Poznańskie Studia Slawistyczne” каним изследователи, представящи – в широк смисъл – хуманитарните и обществените науки, да вземат участие в дискусия върху магическата сила на думите в славянските езици, литератури и култури.

Намиращо своите корени още в начало на XX век, разбирането за езика като „начин на действие, а не инструмент на мисълта” се явява основа на съвременните анализи както на миналите, така и на актуалните езикови, книжовни, културни, обществени, обществено-политически и религиозни явления, ориентирани главно каузално и субординационно(корелацийно). Предложената тема поставя на преден план убеждението за реалната сила на думите – както на вербализираните, така и на тези, които остават в границите на познатата на етнолозите и антрополозите „привидна тишина”. Тя е разглеждана бинарно, зависимо и независимо от човешките намерения. По този начин магическите формули се вписват в необходимите за анализа контексти, мануалният обред придобива име на „нямо заклинане”, а жестът става „знак и реч”.

Такова поставяне на проблема би трябвало – според замисъла на редакторите – да създаде подходяща основа за научни изследвания, фокусирани около посочените по-долу изследователски полета, реализирани въз основа на славистичен изворов материал:

1. Магическа функция на езика (която се дължи на убеждението за идентичността на словото с вещта, която то назовава; която приема този възглед като перифериен или съвсем отхвъря неговите предположения);

2. Словесно поведение с магически характер в перспективата на семиотичните и интерсемиотичните анализи на езиковия знак без абстрахиране от предложения и изводи, произлизащи от новите класификации;

3. Използване на думите и жестовете с магически характер в литературното произведение и, следователно, въпросът за инкорпорирането на притежаващите реална сила речеви актове и неделимо свързаните с тях действия в литературните текстове;

4. Реална сила на думата в устни литературни текстове, записани в периода , определян като традиционен (различен за отделни страни и нации);

5. Статус и функция на езика, а също така на магическите практики в процеса на „отстраняване във времето” на разпадане на традиционната народна култура на локалните общества;

6. Отношението ‘магическа формула – молитва’ в перспективата на интенционалността и реалната сила;

7. Място и функция на изказвания, дефинирани като магически в съвременните популярни дискурси, в езика на субкултурите и в езика на съвременните медии (реклама, филм, Интернет).

Очакваме вашите заявки. Срокът за подаване на заявка изтича на 31 юли 2012 година. Молим, текстовете да се изпращат във формат DOC/DOCX или RTF на следния и-майл адрес: studiaslawistyczne@gmail.com.

С уважение,

от името на Редакцията:

Krystyna Pieniążek-Marković (главен редактор)

(pienmar@poczta.onet.pl)

Joanna Rękas (редактор по темата)

(rekasus@yahoo.com)

Urszula Kowalska (секретар на редакцията)

(ula.kowalska@poczta.onet.pl)

Пета национална студентска конференция във Великотърновския университет

КЛУБ ПО АРХЕОЛОГИЯ

„ПРОФ. Д. И. Н. СТАНЧО ВАКЛИНОВ”

Студентски съвет

 Уважаеми колеги,

 

Студентски клуб по археология „Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов” и Студентски съвет организират:

Пета национална студентска конференция

„Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете”

Целта на конференцията е да представи студентски научни изследвания върху всекидневния живот в два региона,  Балканите и Мала Азия, чието културно взаимодействие от праисторическата епоха до съвременността е един от основните фактори в историческото развитие и културно многообразие на европейския континент.

            Отправяме нашата покана за участие към студенти от специалностите “Археология”, “История”, “История и география”, “Български език и история”, “Етнология”, “Българска филология”, “Балканистика”, “Културология” и “Културен туризъм”.

Конференцията ще се проведе от  16до 18май 2012 г. във

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Темите на докладите с резюме от 300 до 600 думи и заявки за резервации в приложения формуляр очакваме до 31 март 2012 г. на следния адрес:

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Исторически факултет

Катедра “Археология”

Клуб по археология

„Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов”

e-mail: arheologia_vtu@abv.b   gergana.gercheva@abv.bg

Подробна информация за провеждането на конференцията и изискванията за публикуване на докладите ще бъдат предоставени след получаване на Вашите заявки.                                                        

 

Научен ръководител на Клуба:                                         Председател на Клуба:       

ст.ас. д-р Олег Александров                                              Гергана Герчева

Заявка за участие.

 

Чешка литературна периодика

 С новия брой 2. можете да се запознаете тук

Учебно разписание за втори семестър на 2011-2012 година

Учебно разписание за специалност “Славянска филология” за ІІ семестър на учебната 2011 – 2012 година.

Нови дати за юбилейната докторантска конференция в Благоевград

Уважаеми колеги,

Поради неблагоприятните климатични условия и тежката пътна обстановка Организационният комитет на Юбилейната докторантска конференция по случай 20-годишнината от основаването на Филологическия факултет към Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград, реши да отложи Научния форум за докторанти от 9 и 10.03.2012г. за 11 и 12 май 2012 г.

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до 31.03.2012 г., а срокът за предаване на докладите – до 20.04.2012 г.

За допълнителна информация: e-mail: swu.jubileina.konferenciq@abv.bg, както и на тел. 0885341134 – К.Александрова

Катедра по Литература

Курс по словенски език

Имаме удоволствието да Ви поканим да изучавате словенски език, да се запознаете с още един славянски език.
Желаещите могат да се запишат при г-жа Светлана Попчева в каб. 369 .
Курсът е безплатен.

Славистична конференция в Цюрих – 6-7 септември 2012 г.

Покана

Заявка за участие

Други документи, свързани с поканата: руски, аанглийски