Archive for May, 2013

Христос Воскресе!

easter_2013

 Нека запалените свещи във Великденската нощ осветят душите и сърцата ни и пламъкът на любовта и на добротата изпълва живота ни!

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Брой места за студентска мобилност по програма Еразъм за академичната 2013-2014: 

      doc               pdf

I. Условия за участие

          За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (М или Д).
  • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността.  Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).
  • да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.0,  който се изчислява въз основа на приложената Академична справка. Студенти – бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит нямат право на участие в Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно изпит, се отчита като Слаб 2;
  • за магистрите, обучаващи се в първи семестър за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
  • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

– са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

– имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

          Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

II. Документи за кандидатстване

1. Молба за учебен престой по образец (http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1)

2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение

3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 13 май 2013 г.  в Деканата на факултета.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от:

1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.0).

2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

– са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.

– притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

Дата за провеждане на интервюто: 14 май 2013 г.  от 15:30 часа в Деканата на факултета