Archive for January, 2010

ЕЗИКЪТ И КРИЗАТА /Международна научна конференция във Варна

Уважаеми колеги,

Имаме честта да ви поканим за участие в конференция на тема ЕЗИКЪТ И КРИЗАТА. Конференцията е част от научен форум, посветен на световната икономическа криза, и ще се проведе на 13 и 14 май 2010 г. в сградата на Икономически университет – Варна.

През м. май 2010 г. се навършват 90 години от основаването на Икономически университет – Варна. Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие” е само една от инициативите, чрез които университетът отбелязва своята бележита годишнина.

Резюметата и докладите изпращайте на електронен адрес slav_ezici@ue-varna.bg или на адрес: 9002, Варна, бул. “Княз Борис I” 77, Икономически университет Варна, Катедра „Славянски езици”.

За повече информация можете да видите тук или пишете на slav_ezici@ue-varna.bg.

Срокове:

  • 30.01.2010 г. – приемане на заявките за участие с резюме на доклада;
  • 15.02.2010 г. – потвърждение за приемането на доклада;
  • 30.03.2010 г. – краен срок за изпращане на доклада.

Такса за участие:

  • 30 лв. (за участници от страната);
  • 20 € (за участници от чужбина).

Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в левове:

  • ОББ – клон Варна;
  • IBAN: BG28UBBS80023106028703;
  • BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на таксите за участие в евро:

  • ОББ – клон Варна;
  • IBAN: BG80UBBS80023413875600.

Основание за плащане: такса за участие в юбилейна конференция на ИУ, име на участника. Ако участникът иска фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.

Таксата за участие следва да бъде платена до 30 март 2010 г.

Копие от документа, удостоверяващ превода на таксата, се представя при регистрирането на участниците в конференцията.

Катедра „Славянски езици”

Икономически университет – Варна

Курс по беларуски език и литература

Имаме удоволствието да Ви поканим да изучавате беларуски език и литература, да се запознаете с още един славянски език, с една от най-древните славянски култури. Желаещите могат да се запишат при  г-жа Светлана Попчева в каб. 369 или на e-mail: roza_s@abv.bg. Курсът е безплатен.

Д-р Роза Станкевич

Дванадесета национална научна конференция за студенти и докторанти

Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”
Съюз на учените в България – Пловдив

Уважаеми колеги,
Филологическите катедри при ПУ “Паисий Хилендарски”
и Съюзът на учените в България – Пловдив
имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Дванадесетата национална научна конференция
за студенти и докторанти

Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10. 05. 2010 г.
Моля, използвайте приложената по-долу форма за заявка.
Заявките изпращайте на адрес: 4000 Пловдив, ул. “Цар Асен” 24, ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032 261 250 (за секция “Езикознание”); или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889/286248 (за секция “Литературознание”).

От организаторите

ЗАЯВКА

Форма за заявка
Име, фамилия ……………………………………………………………………………….
Научна организация (университет) ……………………………………………………………………
Специалност, курс …………………………………………………………………………………..
Заглавие на доклада ………………………………………………………………………………
Секция („Литературознание”/”Езикознание”) …………………………………………………….
Резервация за нощувка (дати) …………………………………………………………………………….
Вид резервация (общежитие/хотел) ………………………………………………………………………..
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач) ………………………………………
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.) ……………………………………..

Десети национални славистични четения в Софийския университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
1504, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15
ТЕЛ. + 359 2/93-08-389
ФАКС +359 2/946-02-55
www.slav.uni-sofia.bg

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Десетите национални славистични четения, които ще се проведат от 22 до 24 април 2010 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, с. Лозен край София.

Десетите славистични четения на тема

Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури


се посвещават на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев

Молим заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:
– Факт и фикция в устната и писмената словесност
– Норма, дискурсивни практики и езикова идеология в славянските езици

Докладите да са с времетраене до 20 минути, в писмен вид – до 10 стандартни страници, включително библиография, две резюмета (на славянски език, различен от текста на доклада, и на английски език) и до 5 ключови думи. Приемането на докладите за печат ще става след подбор и рецензиране. Молим докладите да бъдат представени на хартиен и електронен носител на Word, Windows с шрифт Times New Roman.
Такса правоучастие 40 лв.
Заявките изпращайте до 20 февруари 2010 г. на адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ФСлФ, каб. 158. или на e-mail: slav2010@slav.uni-sofia.bg

Ръководител на Катедрата по славянско езикознание: (доц. д-р Валентин Гешев)
Ръководител на катедрата по славянски литератури: (доц. д-р Калина Бахнева)

София, 10.12.2009 г.

ЗАЯВКА

за участие в Деветите славистични четения на тема:

Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури

Име, презиме и фамилия………………………………………………………………
Научна степен и звание……………………………………………………………….
От…………………………………………………………………………(институция)

Тема на доклада………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

за секция……………………………………………………………………..

Желая да ми бъде направена резервация за :

– Националния учебен център на БЧК (50 лв. пълен пансион – нощувка в двойна стая, закуска, обяд, вечеря; само нощувка – 16 лв. на вечер за легло в двойна стая)
– Хотел „Дом на учения”, ул. Шипченски проход № 50 (71 лв. –единична и 92 лв. – двойна стая);
– Хостел (25 лв. на вечер за легло в двойна стая)
– Не желая резервация

За дните: 20. ІV. 21.ІV. 22.ІV. 23.ІV. 24.ІV. 25.ІV

Tags: