Archive for category НАУЧНИ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Покана за конференция от Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”

Поканата можете да видите тук.

Програма на Паисиевите четения 2014 г.

Тук може да изтеглите програмата на Паисиевите четения 2014.

Конференция за млади слависти

Сърдечно каним всички заинтересовани от случващото се на международната славистична конференция!

КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ VIII

Кръстопътища на славяните

 СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ПРИ КАТЕДРА „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТУДИИ”

КЪМ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА КАРЛОВИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Конференцията ще се проведе на 6–7 НОЕМВРИ 2014

 ВЪВ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА КАРЛОВИЯ УНИВЕРСИТЕТ, пл. “Jan Palach” 2, Praha 1

 Целта на тази среща е младите изследователи, занимаващи се със славянска филология и свързаните с нея дисциплини да се запознаят с научната дейност на своите колеги от други национални и чуждестранни университети. Идеята на конференцията ще бъде да се конфронтират различни гледни точки към избрани теми и да се създаде предпоставка за научна дискусия. На участващите ще бъде предложена възможност да публикуват докладите си в рецензиран сборник.

Тематични кръгове са ограниченени от основната тема: Кръстопътища на славяните

1) ЕЗИК

2) ЛИТЕРАТУРА

3) ИСТОРИЯ

4) ДРУГИ

5) ПОСТЕРИ: ОСВЕН УСТНАТА ФОРМА НА ДОКЛАДИТЕ Е ВЪЗМОЖНО ВАШЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРА ВЪВ ФОРМА НА ПОСТЕР.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 31 май 2014 г.

Пълен текст на поканата

Заявка за участие

По-подробнa информация и формуляр за записване ще намерите на страница: http://www.slavkonf.com

 

http://www.facebook.com/SLAVKONF

 

Програмата на Петата национална среща на бохемистите

 

Programa-Filologia-A5-1Programa-Filologia-A5-2Programa-Filologia-A5-3Programa-Filologia-A5-4

Покана за славистична конференция в Благоевград

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД,

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ И

КАТЕДРИТЕ ПО СЛАВИСТИКА И  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

по повод 20-годишнината от създаването на специалността Славянска филология във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” имат удоволствието да ви поканят да участвате в Международна славистична конференция на тема:

Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки

Конференцията ще се проведе от 16. до 18. октомври 2014 година в Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Предвиждат се следните секции: 

 • Славянски езици. Съпоставително славянско езикознание 
 • История на славянските езици
 • Актуални въпроси на съвременния български език 
 • Проблеми на социолингвистиката и диалектологията
 • Славянските литератури в сравнителен контекст
 • Въпроси на превода и междукултурната комуникация 
 • История и социология на литературата 
 • Съвременна българска литература. Прочити и интерпретации

Заявка за участие.

Покана за славистична конференция

Уважаеми колеги,

 Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийския университет „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Дванадесетите международни славистични четения (9 – 10 май 2014 г.).

Четенията са на тема:

Движение и пространствов славянските езици, литератури и култури

Докладите могат да бъдат ориентирани към следните секции:

–         Пространства, идентичности, (е)миграции

–         Статика и динамика, отворени и затворени пространства

–         Картография на езиковото/литературното/културното пространство

–         Съзнанието за движение и пространство в устната и писмената словесност

–         Движението и пространството във връзка със славянските езици

Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.
Такса правоучастие – 50 лв. (25 €). Не включва пътни разходи и настаняване.

Очакваме да изпратите темите на докладите, придружени от кратка анотация (до 10 реда),  до 1 февруари 2014 г. на e-mail:  slav2014@abv.bg

Заявка за участие

Потвърждение ще получите до 15 февруари 2014 г.

Дванадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Катедра по   славянско езикознание                                                Катедра по  славянски литератури

 

Балканистична конференция в ЮЗУ “Неофит Рилски”

glava

24. 04 – 26. 04. 2014 г.

XXIII Международна кръгла маса “МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ”


25. 04 – 26. 04. 2013 г.

XXII Международна кръгла маса “ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ”

Програма


19. 04 – 21. 04. 2012 г.

XXI Международна кръгла маса “НОЩНИ БАЛКАНИ”

Програма


24. 02 – 27. 02. 2011 г.

XX Международна кръгла маса “БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ”

Програма


Програмата “Паисиеви четения” 2013

пч40

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

посветена на

20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

София, 30-31 май 2014

Дискусиите на международната конференция ще бъдат насочени към проблеми на балканското езикознание, на палеобалканските езици, на балканската етнология, етнолингвистика, фолклор и на сравнителното балканско литературознание, а също към отделните балкански литератури в контекста на европейските литератури от ХIХ в. до наши дни.

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Няма такса за правоучастие, а разноските за пътуване, настаняване и дневни се поемат от участниците. Ще ви препоръчаме някои добри хотели.

Очакваме заявки за участие, придружени с анотация на темата в размер на 200-300 думи,  до 30 октомври 2013 г. на електронен адрес:

balkan_conference@abv.bg

Потвърждение за участие ще получите до 30 ноември 2013 г.

Докладите от конференцията ще се публикуват.

Организационен комитет: проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Екатерина Търпоманова.

СЛАВИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

Кръгла маса с международно участие на тема:

 

СЛАВИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

 

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим да участвате в кръглата маса, организирана от Катедрата по славянска филология в рамките на традиционните Паисиеви четения, които ще се проведат на 10, 11 и 12 октомври 2013 г. Организаторите на кръглата маса се надяват да проявите интерес към следната проблематика и да се включите в работата на форума.

Кръглата маса ще се придържа към следните тематични области:

 • Методика на преподаването на славянски език като чужд в славянски и неславянски контекст;
 • Методика на преподаването на славянски литератури в славянски и неславянски контекст;
 • Езикова политика и политика в образованието с оглед славянските езици в славянски и неславянски контекст;
 • Съвременната ситуация на славистиката като университетска специалност в България и по света.

Очакваме да заявите темите на докладите cи, придружени от кратко резюме на български език или друг славянски език (в рамките на 5 реда), до 10 септември 2013 год. на адрес: е-mail: slavistika2013@abv.bg

Работни са всички славянски езици.

 Текст на поканата

Заявка за участие

.                                                                     от Катедрата по славянска филология