ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

посветена на

20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

София, 30-31 май 2014

Дискусиите на международната конференция ще бъдат насочени към проблеми на балканското езикознание, на палеобалканските езици, на балканската етнология, етнолингвистика, фолклор и на сравнителното балканско литературознание, а също към отделните балкански литератури в контекста на европейските литератури от ХIХ в. до наши дни.

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Няма такса за правоучастие, а разноските за пътуване, настаняване и дневни се поемат от участниците. Ще ви препоръчаме някои добри хотели.

Очакваме заявки за участие, придружени с анотация на темата в размер на 200-300 думи,  до 30 октомври 2013 г. на електронен адрес:

balkan_conference@abv.bg

Потвърждение за участие ще получите до 30 ноември 2013 г.

Докладите от конференцията ще се публикуват.

Организационен комитет: проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Екатерина Търпоманова.