ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД,

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ И

КАТЕДРИТЕ ПО СЛАВИСТИКА И  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

по повод 20-годишнината от създаването на специалността Славянска филология във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” имат удоволствието да ви поканят да участвате в Международна славистична конференция на тема:

Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки

Конференцията ще се проведе от 16. до 18. октомври 2014 година в Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Предвиждат се следните секции: 

  • Славянски езици. Съпоставително славянско езикознание 
  • История на славянските езици
  • Актуални въпроси на съвременния български език 
  • Проблеми на социолингвистиката и диалектологията
  • Славянските литератури в сравнителен контекст
  • Въпроси на превода и междукултурната комуникация 
  • История и социология на литературата 
  • Съвременна българска литература. Прочити и интерпретации

Заявка за участие.