Archive for category НАУЧНИ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНГВИСТИКАТА: ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

Уважаеми колеги,

Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” организира научна конференция с международно участие по повод 80-годишнината на проф. Славчо Петков на тема:

ЛИНГВИСТИКАТА: ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

Научният форум ще се проведе на 9 – 10 май 2013 г. в УЦ “Бачиново”

(Работни езици на конференцията – български, другите славянски езици и английски)

 Регистрационният формуляр може да се изтегли тук:

Краен срок за изпращане на регистрационен формуляр и резюме (до 200 думи)           – 20 март 2013

Съобщение за одобрение на база резюме                                                                    – до 1 април 2013

Плащане по банков път                                                                                   – до 10 април 2013

Изпращане на пълния текст на доклада                                                                       – до 15 юли 2013

 

Резюмето се изпраща в отделен файл и съпътства регистрационния формуляр!

От организационния комитет:

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Гл. ас. д-р Биляна Тодорова

Гл. ас. д-р Гергана Падарева-Илиева

Гл. ас. д-р София Мицова

Гл. ас. д-р Радослав Цонев

 

Покана от електронното списание Littera et Lingua

Уважаеми колеги,

От името на редакционната колегия на електронното списание Littera et Lingua на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски” и специално от името на доц. д-р Петя Осенова (petya@bultreebank.org) и мое име (като отговарящи за броя) имам удоволствието да поканя Вас и членовете на Вашите катедри за участие със статии в есенния брой на списанието.

Приложено Ви изпращам:
официалната покана за участие, където ще намерите информация за темата на
броя и сроковете
изискванията към авторите за оформяне на текстовете.

Ще се радваме да бъдете наши автори!
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ни пишете!

Пожелаваме Ви слънчево и спокойно лято,

Петя Осенова и Андрей Бояджиев

София
Андрей Бояджиев
Катедра по кирилометодиевистика
Факултет по славянски филологии
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
бул. Цар Освободител 15
София 1504
Ел. поща: aboy@uni-sofia.bg, aboy@slav.uni-sofia.bg

Междунородна конференция във Велико Търново

ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ОБЩА ЛИНГВИСТИКА И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА”

ПОКАНА

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

АТКУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАЛКАНИСТИКАТА И СЛАВИСТИКАТА

9–10 ноември 2012 г.

Велико Търново

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Повече за конференцията от страницата на адрес:
http://250.slovo.uni-plovdiv.bg

Покана за конференция в Бургас

Уважаеми колеги,

 Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”,

посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата. Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културния център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Технически изисквания към оформлението на доклада:

Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 12 pt, Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.

Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието, Alignment – Centered, First line – none.

Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора, Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на английски език, Alignment – Centered, First line – none.

Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.

Работни езици – български, руски и английски.

Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.

            Такса правоучастие не се предвижда.

            Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

            Срок за заявкитедо 30 март 2012 г. на адрес:

e-mail: angelovadamjanova@yahoo.com

sofiangelova@img-bg.net

eldubo@abv.bg

            Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

 

доц. д-р София Ангелова

гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки, каб. 234

ул. „Проф. Якимов” № 1

Бургас 8010

Покана за участие с публикация в славистичен сборник

Уважаеми колеги!

 От името на Редакция на „Poznańskiе Studiа Slawistycznе” каня Ви за сътрудничество  при създаване на третия номер на списанието ни, който е озаглавен Заклинания, наричания, клетви. Магическа сила на думите в славянските езици, литератури и култури”.

Във връзка с  подготвянето на третия брой на списанието „Poznańskie Studia Slawistyczne” каним изследователи, представящи – в широк смисъл – хуманитарните и обществените науки, да вземат участие в дискусия върху магическата сила на думите в славянските езици, литератури и култури.

Намиращо своите корени още в начало на XX век, разбирането за езика като „начин на действие, а не инструмент на мисълта” се явява основа на съвременните анализи както на миналите, така и на актуалните езикови, книжовни, културни, обществени, обществено-политически и религиозни явления, ориентирани главно каузално и субординационно(корелацийно). Предложената тема поставя на преден план убеждението за реалната сила на думите – както на вербализираните, така и на тези, които остават в границите на познатата на етнолозите и антрополозите „привидна тишина”. Тя е разглеждана бинарно, зависимо и независимо от човешките намерения. По този начин магическите формули се вписват в необходимите за анализа контексти, мануалният обред придобива име на „нямо заклинане”, а жестът става „знак и реч”.

Такова поставяне на проблема би трябвало – според замисъла на редакторите – да създаде подходяща основа за научни изследвания, фокусирани около посочените по-долу изследователски полета, реализирани въз основа на славистичен изворов материал:

1. Магическа функция на езика (която се дължи на убеждението за идентичността на словото с вещта, която то назовава; която приема този възглед като перифериен или съвсем отхвъря неговите предположения);

2. Словесно поведение с магически характер в перспективата на семиотичните и интерсемиотичните анализи на езиковия знак без абстрахиране от предложения и изводи, произлизащи от новите класификации;

3. Използване на думите и жестовете с магически характер в литературното произведение и, следователно, въпросът за инкорпорирането на притежаващите реална сила речеви актове и неделимо свързаните с тях действия в литературните текстове;

4. Реална сила на думата в устни литературни текстове, записани в периода , определян като традиционен (различен за отделни страни и нации);

5. Статус и функция на езика, а също така на магическите практики в процеса на „отстраняване във времето” на разпадане на традиционната народна култура на локалните общества;

6. Отношението ‘магическа формула – молитва’ в перспективата на интенционалността и реалната сила;

7. Място и функция на изказвания, дефинирани като магически в съвременните популярни дискурси, в езика на субкултурите и в езика на съвременните медии (реклама, филм, Интернет).

Очакваме вашите заявки. Срокът за подаване на заявка изтича на 31 юли 2012 година. Молим, текстовете да се изпращат във формат DOC/DOCX или RTF на следния и-майл адрес: studiaslawistyczne@gmail.com.

С уважение,

от името на Редакцията:

Krystyna Pieniążek-Marković (главен редактор)

(pienmar@poczta.onet.pl)

Joanna Rękas (редактор по темата)

(rekasus@yahoo.com)

Urszula Kowalska (секретар на редакцията)

(ula.kowalska@poczta.onet.pl)

Пета национална студентска конференция във Великотърновския университет

КЛУБ ПО АРХЕОЛОГИЯ

„ПРОФ. Д. И. Н. СТАНЧО ВАКЛИНОВ”

Студентски съвет

 Уважаеми колеги,

 

Студентски клуб по археология „Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов” и Студентски съвет организират:

Пета национална студентска конференция

„Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете”

Целта на конференцията е да представи студентски научни изследвания върху всекидневния живот в два региона,  Балканите и Мала Азия, чието културно взаимодействие от праисторическата епоха до съвременността е един от основните фактори в историческото развитие и културно многообразие на европейския континент.

            Отправяме нашата покана за участие към студенти от специалностите “Археология”, “История”, “История и география”, “Български език и история”, “Етнология”, “Българска филология”, “Балканистика”, “Културология” и “Културен туризъм”.

Конференцията ще се проведе от  16до 18май 2012 г. във

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Темите на докладите с резюме от 300 до 600 думи и заявки за резервации в приложения формуляр очакваме до 31 март 2012 г. на следния адрес:

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Исторически факултет

Катедра “Археология”

Клуб по археология

„Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов”

e-mail: arheologia_vtu@abv.b   gergana.gercheva@abv.bg

Подробна информация за провеждането на конференцията и изискванията за публикуване на докладите ще бъдат предоставени след получаване на Вашите заявки.                                                        

 

Научен ръководител на Клуба:                                         Председател на Клуба:       

ст.ас. д-р Олег Александров                                              Гергана Герчева

Заявка за участие.

 

Нови дати за юбилейната докторантска конференция в Благоевград

Уважаеми колеги,

Поради неблагоприятните климатични условия и тежката пътна обстановка Организационният комитет на Юбилейната докторантска конференция по случай 20-годишнината от основаването на Филологическия факултет към Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград, реши да отложи Научния форум за докторанти от 9 и 10.03.2012г. за 11 и 12 май 2012 г.

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до 31.03.2012 г., а срокът за предаване на докладите – до 20.04.2012 г.

За допълнителна информация: e-mail: swu.jubileina.konferenciq@abv.bg, както и на тел. 0885341134 – К.Александрова

Катедра по Литература

Славистична конференция в Цюрих – 6-7 септември 2012 г.

Покана

Заявка за участие

Други документи, свързани с поканата: руски, аанглийски

Национални филологически четения за студенти и докторанти в Благоевград

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Филологически факултет
П О К А Н А
За участие в
Националните филологически четения за студенти и докторанти,
Благоевград, 2012

 

Уважаеми колеги,

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий – 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” организира  за пета поредна година национални научни филологически четения за студенти и докторанти.
Докладите си участниците представят в две секции – литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия.
Наградените доклади се публикуват в специално издание.


Екипът, който всяка година организира тези четения, доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова–Панайотова, докт. Павел Филипов, приема заявки за участие до 30 април 2012 на адреси:
ant100@abv.bg
magipkp@mail.bg