Archive for May 3rd, 2011

Проф. д-р Никола Рамич от Университета в Крагуевац гостува в Пловдив

Проф. д-р Никола Рамич от Университета в Крагуевац ще изнесе цикъл лекции по акцентология за студентите от специалност сръбски и хърватски език, както следва:

9.05.(понеделник) 10.30 – 11.45 ч.; 12 – 13.15 ч. (12 с.з.) Новоштокавска политонија (акценатски систем стандардног српског језика)

10.05. (вторник) 12.00 – 14.00 ч. (29 с.з.) Акценат речи страног порекла.  Акценатски дублети

11.05. (сряда) 8.30 – 10.30 ч. (14 с.з.) Акценатски системи у српском језику

12.05. (четвъртък) 10.30 – 11.45 ч. (35 с.з.) Ортоепска  норма  српског језика – фонолошки систем и принципи дистрибуције фонема

13. 05. (петък) 12.00 – 13.30   ч. (21 с.з.) Артикулационе карактеристике гласова и ортоепска норма

 

От Катедрата

Конференция на младите слависти в Прага

Уважаеми колеги,

изпращаме Ви информация за Конференция на младите слависти, която ще се проведе на Философския факултет на Карловия университет в Прага на 3–4 ноември 2011 г.

Тематични кръгове:

1) Процесът на усвояване на славянските езици

2) Миграцията на славяните в протичането на историята

3) Славянските литератури във взаимни рефлексии и конфронтации

4) Религиозна мозайка на славянския ареал

5) Великонационалните идеи при славянските етноси

6) Взаимното влияние на славянските езици от синхронна и диахронна гледна точка

Краен срок за приемане на заявленията е 15 юни 2011 г.

По-подробнa информация и формуляр за записване ще намерите на страница: www.slavkonf.com.

или тук.

Заявка за участие.

От името на екипа на организаторите

Михал Вашичек