Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност Славянска филология можете да намерите тук.