СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
1504, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15
ТЕЛ. + 359 2/93-08-389
ФАКС +359 2/946-02-55
www.slav.uni-sofia.bg

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Десетите национални славистични четения, които ще се проведат от 22 до 24 април 2010 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, с. Лозен край София.

Десетите славистични четения на тема

Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури


се посвещават на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев

Молим заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:
– Факт и фикция в устната и писмената словесност
– Норма, дискурсивни практики и езикова идеология в славянските езици

Докладите да са с времетраене до 20 минути, в писмен вид – до 10 стандартни страници, включително библиография, две резюмета (на славянски език, различен от текста на доклада, и на английски език) и до 5 ключови думи. Приемането на докладите за печат ще става след подбор и рецензиране. Молим докладите да бъдат представени на хартиен и електронен носител на Word, Windows с шрифт Times New Roman.
Такса правоучастие 40 лв.
Заявките изпращайте до 20 февруари 2010 г. на адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ФСлФ, каб. 158. или на e-mail: slav2010@slav.uni-sofia.bg

Ръководител на Катедрата по славянско езикознание: (доц. д-р Валентин Гешев)
Ръководител на катедрата по славянски литератури: (доц. д-р Калина Бахнева)

София, 10.12.2009 г.

ЗАЯВКА

за участие в Деветите славистични четения на тема:

Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури

Име, презиме и фамилия………………………………………………………………
Научна степен и звание……………………………………………………………….
От…………………………………………………………………………(институция)

Тема на доклада………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

за секция……………………………………………………………………..

Желая да ми бъде направена резервация за :

– Националния учебен център на БЧК (50 лв. пълен пансион – нощувка в двойна стая, закуска, обяд, вечеря; само нощувка – 16 лв. на вечер за легло в двойна стая)
– Хотел „Дом на учения”, ул. Шипченски проход № 50 (71 лв. –единична и 92 лв. – двойна стая);
– Хостел (25 лв. на вечер за легло в двойна стая)
– Не желая резервация

За дните: 20. ІV. 21.ІV. 22.ІV. 23.ІV. 24.ІV. 25.ІV