Министерството на образованието, младежта и науката обявява КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2012/2013 година. Отпуснати са места за студенти (pdf) (бохемисти, полонисти, сърбисти и хърватисти) и преподаватели (pdf). Отпусканите стипендии са за частичен срок на обучение, пълен срок на обучение и летни езикови курсове и семинари. 
Срокове за кандидатстване:
Документите се подават в деловодството на МОМН  – бул. “Княз Дондуков” 2А.
Студенти (необходим успех от завършените семестри не по-нисък от мн. добър 4.50)

Частичен срок на обучение – до 13.12.2011 г.

Пълен срок на обучение – до 16.01. 2012 г.

Летни езикови курсове и семинари – до 20.01.2012 г.

Срокове за подаване на документи и датите за събеседване могат да се намерят и на страницата на МОМН.