Относно организацията на учебния процес през 2011-2012 г.

Откриване на новата учебна 2011/2012 година:

 30. ІX. 2011 г. (петък) от 11.00 часа в Концертна зала.

Редовно обучение  – основни рамки на учебния процес за 2011-2012 уч. година:

Зимен семестър 03.10.2011 г. 21.01.2012 г. (15 учебни седмици)
Коледна ваканция 24.12.2011 г. – 01.01.2012 г. вкл(1 седмица)
Зимна изпитна сесия 22.01. – 20.02.2012 г.(4 седмици)
Летен семестър 20.02. – 2.06.2012 г. (15 учебни седмици)
Великденска ваканция 13.04. – 16. 04. 2012 г. вкл
Лятна изпитна сесия 03.06. – 30.06.2012 г.
Поправителна сесия 01.09. – 15.09.2012 г.
Ликвидационна сесия 20.09. – 25.09.2012

Актуализирани правила за преминаване на студентите в по-горен курс

А) Поправителната сесия за редовните студенти е от 1 до 15 септември 2011г. (или по решение на ФС на факултетите – след всеки семестър).  До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита от двата семестъра (включително и приравнителни).  Получилите 5 и повече слаби оценки в рамките на една учебна година (вкл. текущи оценки) прекъсват учебната година.

Б) Ликвидационна сесия (трето явяване) за редовни студенти се организира от 20 до 25 септември 2011 г. (за Факултета по математика и информатика – от 1 до 10 септември). На нея се допускат студенти с не повече от 3 неположени изпита (вкл. текущи оценки) след поправителна сесия.

В) Разрешава се на студентите да преминат в по-горен курс (условно записване) с два неположени изпита, а за студентите – майки с три неположени изпита (вкл. текущи оценки) с изключение на практически чужд език  – за филологическия факултет).

Г) За студентите от задочно обучение се предвиждат редовна сесия за първо явяване, поправителна сесия през м. юни и ликвидационна сесия през м. юли. До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита, а до ликвидационна сесия с не повече от три невзети изпита. Получилите 5 и повече слаби оценки в рамките на една учебна година (вкл. текущи оценки), прекъсват учебната година.

Д) Студентите задочници имат право на две семестриални служебни заверки за целия курс на следването.

Е) Студентите от двете форми на обучение получават заверка след задължително изпълнение на задачите, които им се поставят.

Ж) Прехвърляне в друга специалност става със съгласието на Декана и разрешение от Ректора.