По инициатива на Министерството на образованието, науката и младежта започва МЕЖДУНАРОДНА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНИЯ ПРОФИЛ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Кои университети ще бъдат акредитирани

Как ще се финансират университетите от 2011

Какво съдържа докладът за самооценка

За изготвянето на университетския доклад са необходими информации от факултета и персонално от всеки преподавател

Карта за персонална самооценка – формат Excel (Промяна в срока: до 15 април – подадена във факултета)


Допълнителна информация

Насоките съставляват рамка за извършване на самооценка за последваща институционална оценка на научния капацитет на университетите. Рамката предлага конкретен подход за вътрешен и външен преглед (peer review), при отчитане спецификата на обучението и на научната дейност на университета, в т.ч. кратко историческо развитие, цели и задачи на обучението, структура, тематика на научната дейност, материална база, перспективи.

Цел на институционалния преглед:

  • Да се получи адекватен образователно-научен профил на университетите, въз основа на оценката на състоянието им и перспективите за развитие;
  • Да се диференцират ясно образователните и научно-образователните университети;
  • Да се въведе нова форма на финансиране на образователната и научната дейност на университетите.

Обект на оценката: Университети и висши училища, по смисъла на ЗВО, които получават публични средства и/или са получавали публични средства в оценъчния период. Следните университети са обект на оценка за периода Март-Ноември 2010 г. (ПУ)

Период, подлежащ на оценка: 2007 – 2009 ( включително)

Етапи на оценката: 1. Самооценка – 2 месеца; 2. Експертни панели – 4 месеца

За Ваше улеснение може да използвате online помощник за попълване на CV, който след това да бъде използван и за обновяване на Вашата автобиография (не забравяйте, че за използването на втората възможност трябва да сте записали Вашето CV във вида: XML / PDF+XML).

За да получите повече информация и да попълните или свалите Вашето Europass CV вижте тук.

Това е широко разпространеният Европейски формат на автобиография, като има няколко по-различни елемента.

Новост е начинът на описание на езиковите компетенции, като в Europass CV-то се използва скалата от А1 (най-ниското) до C2 (най-високото).

Europass CV Ви предоставя възможност да опишете уменията си, както и средата, в която сте ги придобили. Това е документ, в който може да представите компетенциите си, придобити не само чрез включване във формални образователни инициативи, но и чрез неформално и самостоятелно учене.

Може да видите и пример за попълнена автобиография (материалите са на всички езикови версии на Общността).