Държавни изпити през календарната 2012

  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П А И С И Й Х И Л Е Н Д А Р С К И”

Филологически факултет


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

Специалности: Българска филология (редовно и задочно обучение), Славянска филология.

ДАТИ:

09.07.2012 г. (понеделник) – писмен изпит

10.07.2012 г. (вторник) – устен изпит или защита на дипломна работа

27.09.2012 г. (четвъртък) – писмен изпит

28.09.2012 г. (петък) – устен изпит или защита на дипломна работа

СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ

Специалност: Славянска филология.

ЧЕШКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)

ПОЛСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)