ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Катедрата по български език и Филологическият факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” организират научна конференция на тема:

“Актуални проблеми на съвременния български правопис”.

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в нея и заедно да осъществим широка научна дискусия по устройството на българската правописна норма.

Проблематиката на конференцията е обособена в следните направления:

  1. Правописни принципи. Условен правопис.
  2. Пълен и кратък член.
  3. Употреба на падежни форми.
  4. Ятов преглас.
  5. Слято, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи.
  6. Употреба на главна и малка буква.
  7. Проблеми на пунктуационната норма.

В заявките биха могли да се повдигнат и други дискусионни въпроси на съвременната  книжовна норма.

Заявки за участие се приемат до 10 ноември 2009 г.

Пълния текст на докладите ви очакваме до 30 март 2010 г., за да бъде подготвен и издаден сборник, който участниците да получат на самата конференция.

Конференцията ще бъде проведена на 26-27 ноември 2010 г. в Пловдив.

Таксата за правоучастие в конференцията е 40 лева. (За пенсионираните колеги такса не се изисква). Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Очакваме заявките и докладите ви на адрес:

4004 Пловдив

ул. “Цар Асен” № 24

ПУ “Паисий Хилендарски”

Филологически факултет

Катедра по български език

тел.(032) 261 250

е-mail: belcheva@uni-plovdiv.bg

Илиана Белчева

Заявката за участие може да се изтегли тук.