V међународни научни скуп

„Српски језик, књижевности, уметност“

(Крагујевац, 29—30. 10. 2010)

ТЕМА ЛИНГВИСТИЧКОГ ДЕЛА СКУПА

Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности

УЖЕ ЛИНГВИСТИЧКЕ ТЕМЕ

1. Теоријски аспект односа стандардног и  књижевног језика и језика књижевности

2. Српски књижевни (стандардни) језик и језик српске књижевности данас

3. Корпус, обим и садржај српског језика данас

4. Глобализацијски процеси и српски језик

5. Међуоднос српског књижевног (стандардног) и супстандардног језика

6. Међуоднос српског књижевног језика и дијалеката

7. Промене у функционалним стиловима под утицајем друштвених кретања

8. Системски и нормативно нестабилне категорије у српскоме књижевном језику

9. Утицај страних језика на српски књижевни језик

  1. Српски језик као кључ очувања националног идентитета у дијаспори
  2. Утицај друштвених промена на структуру српског књижевног језика на свим његовим нивоима: фонетско-фонолошком, морфолошком, творбеном, лексичком, синтаксичком, прагматичком, комуникативном, когнитивном и стилском.
  3. Контастирање српског са страним језицима
  4. Проблеми превођења са српског и на српски језик

ТЕМА КЊИЖЕВНОАНТРОПОЛОШКОГ ДЕЛА СКУПА

Жене: род, идентитет, сексуалност, књижевност

Подтеме:

1. Жене, идентитет, језик, књижевност, култура

2. Отпори, границе и политике превазилажења родног идентитета

3. Аутопоетике женског стваралаштва

4. Жене – маскирани мушкарци

5. Бог, Истина, Жена, Тело

6. Пијетизам: обожавање (вечно) женског

  1. Историја жена као историја сексуалности
  2. Књижевност је женског рода
  3. Трансмисија женских стереотипа кроз књижевност и културу

ПРОПОЗИЦИЈЕ

пријаву са резимеом треба послати најкасније до 20. јуна на електронску адресу filum.skup@gmail.com

Учесници ће до краја јуна бити обавештени о прихватању теме.

Време излагања је ограничено на 15 минута.

Реферати ће бити објављени у посебном зборнику средином следеће године.

Котизација за учешће на скупу износи 3 000 динара и обухвата трошкове смештаја и исхране за време трајања скупа и трошкове штампања зборника. Трошкове превоза сносе учесници.

Особа за контакт: мр Владимир Поломац, секретар Организационог одбора, електронска адреса: filum.skup@gmail.com