ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

ПРИ ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

И СДРУЖЕНИЕТО НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

О Б Я В Я В А Т

С Т У Д Е Н Т С К И  К О Н К У Р С

З А  П Р Е В О Д  Н А  П О Е З И Я

(2010)

от английски, испански, немски, полски, руски и френски език

Материалите за конкурса може да намерите

в сайта на Великотърновския университет Филологически факултет, раздел „научна дейност”

Краен срок за изпращане на преводите –30 април 2010 г.

на адрес: prevod_poesia@uni-vt.bg

Участниците трябва да посочат трите си имена, университета, в който следват, специалността, курса си и факултетния номер, както и телефон и e-mail за връзка.

Премираните преводи ще бъдат отпечатани в студентския сборник за преводна поезия ПРЕСЪТВОРЕНИЕ, издание на Великотърновския университет.