Уважаеми колеги,

             Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Единадесетите национални славистични четения, които ще се проведат от 19 до 22 април 2012 г. в в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на тема

 Време и история в славянските езици, литератури и култури

  Молим заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:

–          Съзнанието за време и история в устната и писмената словесност

–          Минало и съвремие на славянските езици

–          Взаимоотношения между епохите в езика, литературата и културата

             Докладите да са с времетраене до 20 минути, в писмен вид – до 10 стандартни страници, включително библиография, две резюмета (на славянски език, различен от текста на доклада, и на английски език) и до 5 ключови думи.    Приемането на докладите за печат ще става след подбор и рецензиране. Молим докладите да бъдат представени на хартиен и електронен носител на Word, Windows с шрифт Times New Roman.

            Такса правоучастие 40 лв. (20 €)

            Заявките изпращайте до 20 февруари 2012 г. на адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ФСлФ, каб. 158. или на e-mail: slav2012@slav.uni-sofia.bg

 

Ръководител на Катедрата                                     Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                     по славянски литератури

(доц. д-р Валентин Гешев)                                     (доц. д-р Калина Бахнева)

Заявка за участие.