Уважаеми колеги,

         По случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Катедрата по българска литература и теория на литературата – сектор „Методика на обучението по български език и литература”, организира национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

         Конференцията ще се състои в рамките на Юбилейните Паисиеви четения – 3 и 4 ноември 2011 г.

          Каним Ви да участвате с научно съобщение, тематично-съдържателно обвързано с посочената глобална тема.  Препоръчителният обем е до 10 страници.

Планира се конференцията да работи по следните тематични направления:

 • Обучението по български език и българска литература в средното и висшето  училище – състояние и  възможности;
 • Учебниците и учебните програми по български език и литература – визия, съдържание, перспективи;
 • Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература;
 • Измерването и оценяването при обучението по български език и литература;
 • Социологически, социално-психологически и културно-антропологическите аспекти  на обучението по български език и българска литература;
 • Културологичният подход в обучението по български език и българска литература;
 • Образователният процес по български език и литература в информационното общество.          

Заявка за участие следва да се направи до 01.09.2011г., като за целта се изпрати резюме и ключови думи (на български и английски език), представящо основните съдържателни моменти в научния текст на адрес: metodika2011@abv.bg

           Важно условие за приемане на заявките е резюметата задължително да бъдат адекватни на тематичния обхват на конференцията.

           Такса правоучастие: 40 (четиридесет) лева.

Допълнителна информация за участието в конференцията

 • Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците или на съответната  институция, която го изпраща.
 • Проектира се в рамките на всяка секция ще се открои изявата на водещи учители, като те са предизвестени, че могат да се включат в работата на конференцията с конструктивни предложения, представени в писмен вид.
 • По време на работата на конференцията ще бъде организирана презентация на учебно-методически издания, свързани с обучението по български език и литература. С тази цел авторите на нови книги да съобщят по-рано за желанието си да участват в презентацията.
 • Материалите на конференцията ще бъдат отпечатани в Научни трудове на Пловдивския университет или в специализирано издание.
Заявка за участие в конференцията

Учебно заведение, организация (пълно название)

Статус (преподавател, докторант)

Факултет

Тема на доклада

Кръг на научните интереси

Адрес за контакти

Телефон

E-mail (задължително)

Окончателният вариант на доклада трябва да бъде представен до 15.12.2011г. на електронния адрес на конференцията:metodika2011@abv.bg

Стандартът за оформяне на текстовете ще бъде раздаден на конференцията.

     От организационния комитет