На този адрес са публикувани поправките, приети на факултетни съвети и предложения за промени от катедрите до дата 1.VІ.2011.
Новите позиции са в червен цвят. Моля проверете дали правилно са нанесени корекциите и предложенията до 30 юни 2011.
След тази дата целият учебен план ще бъде внесен за приемане от ФС, а после и от Академичния съвет.