Archive for category НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, СТИПЕНДИИ

Евростипендии за студенти

studenti-40342От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите тук – http://eurostipendii.mon.bg/ Информация от сайта на Пловдивски универитет “Паисий Хилендарски” с включен формуляр за службена бележка.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година

Срок за кандидатстване: съгласно съответния конкурс

Срок за кандидатстване: съгласно съответния конкурс

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ през II семестър на академичната 2014-2015 г.

Брой места за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ  за втория семестър на 2014-2015 академична година.

Документи за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ:

 • молба – по образец;
 • една снимка;
 • уверение, което трябва да съдържа: среден успех от следването до момента и оценка от практически курс по чужд език.

Документи се приемат всеки работен ден от  10,00 до 12,00 часа до  24.10.2014 г. (петък) включително – секретар Т. Петкова (сградата на Ректората, ет. 3, кабинет 325).

Интервюто ще се състои на 27.10.2014 г. (понеделник) от 15,30 часа в сградата на Ректората, ет.3, кабинет 316.

XX Австрийско-български летен колеж

Виенски университет, катедра “Славистика”

Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена

организират

XX Австрийско-български летен колеж

1-20 август, 2014, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 20 студенти от български университети и на 20 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите.

Условия за кандидатстване:

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.

Необходими документи:

 • Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.
 • Мотивационно писмо за участие в 20. Австрийско-български летен колеж – на български език.
 • Уверение, че сте студент или докторант – на български език.
 • Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 15 юни на e-mail:

sommerkollegHYPERLINK “mailto:sommerkolleg@yahoo.com”@HYPERLINK “mailto:sommerkolleg@yahoo.com”yahooHYPERLINK “mailto:sommerkolleg@yahoo.com”.HYPERLINK “mailto:sommerkolleg@yahoo.com”com

Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева

Facebook: Österreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg

Стипендии за обучение в сферата на изкуството

Иинформация относно възможност за кандидатстване на студенти/завършили студенти/млади хора, желаещи да се развиват в сферата на изкуството. Повече информация за споделяне може да откриете на посочените по-долу линкове:

Управление на културното наследство

Artists’ Development program

Стипендии от Министерството на образованието и науката (летни школи и семестриално обучение)

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2014/2015 година – СТУДЕНТИ

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2014/2015 година – ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Информационна среща за програма ЕРАЗЪМ със студентите от Филологическия факултет

Филологическият факултет обявава информационна среща за предстоящата селекция на студенти по програма ЕРАЗЪМ за академичната 2013/2014 година на 04.10.2013 г. (петък) от 12.30 часа в 7 семинарна зала, 3 етаж, Ректорат.

Предстоящи мобилности

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Филологически факултет

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СТУДЕНТИ

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Брой места за студентска мобилност по програма Еразъм за академичната 2013-2014: 

      doc               pdf

I. Условия за участие

          За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (М или Д).
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността.  Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).
 • да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.0,  който се изчислява въз основа на приложената Академична справка. Студенти – бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит нямат право на участие в Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно изпит, се отчита като Слаб 2;
 • за магистрите, обучаващи се в първи семестър за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

– са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

– имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

          Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

II. Документи за кандидатстване

1. Молба за учебен престой по образец (http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1)

2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение

3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 13 май 2013 г.  в Деканата на факултета.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от:

1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.0).

2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

– са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.

– притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

Дата за провеждане на интервюто: 14 май 2013 г.  от 15:30 часа в Деканата на факултета

Летни школи в Полша и Словакия

Kонкурси за стипендии за летни езикови курсове за български студенти в ПОЛША и СЛОВАКИЯ през 2013 г.
Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. “Княз Дондуков” № 2А, до 26 февруари 2013 г. включително.

Стипендии за обучение в Чехия и Словакия към МОМН

КОНКУРСИ но МОМН за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и ЧЕХИЯ през академичната 2013-2014 г.
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 18 февруари 2013 г.