РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)