РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Втори семестър

18.ІІ.2013 – 02.VI.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, чешки, сръбски и хърватски език)