Пълна информация и брой места: PDF  DOC

I. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

           Условия за участие:

           За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (Postgraduate или Doctoral).
  • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността.  Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение;
  • да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър,  който се изчислява въз основа на приложената Академична справка. В случаите, когато студентът е записан в по-горен курс с невзети изпити, при изчисляване на средния успех се отчита като Слаб 2 оценката за тези дисциплини;
  • за магистрите – първокурсници за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  •  владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
  • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

            – са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

     – имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

            Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

            Документи за кандидатстване:

  1. Молба за учебен престой по образец (от Отдел «Международно сътрудничество» или от сайта на Университета).
  2. Снимка (паспортен формат).
  3. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователно-квалификационната степен на обучение
  4. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 19 октомври 2012 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва от комисия, назначена от Декана, по бал, който се образува от :

1. Средния успех от обучението до момента на база академичната справка.

2. Оценката от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които притежават международно признат сертификат по съответния работен език.

Дата за провеждане на интервюто: 22.10.2012 г., 15.00 часа, 325 кабинет и 316 кабинет, Ректорат.

Забележка:

За някои университети сроковете са много кратки, а след избора е необходимо време и за подготовка на документите за кандидатстване. В повечето университети кандидатстването е on-line и след крайния срок системата не регистрира.

Информационна среща за Филологическия факултет: 12.10.2012 г. (петък), 10.30 часа, 7 семинарна зала, Ректорат.