Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Доц. д-р Жоржета Чолакова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 227

E-mail: g_tcholakova@abv.bg

 • 1978 г. – завършва Френската езикова гимазия „Ромен Ролан“ в гр. Стара Загора;
 • 1982 г. – завършва Славянска филология (бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
 • 1983 г. – преподава един семестър чешки език в Института по международен туризъм, гр. Бургас;
 • 1984 г. – назначена за редовен асистент по Славянски литератури и Чешка литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
 • 1993 г. – защитава докторска дисертация върху чешкия сюрреализъм във Философския факултет на Карловия университет в Прага. Текстът на дисертацията е публикуван в пражкото университетско издателство „Каролинум“;
 • 1998–2002 – лектор по български език и цивилизация в Провансалския университет в Екс-ан-Прованс, Франция;
 • 2000 г. – инициатор и съпредседател на Френско-българска асоциация в Екс-ан-Прованс и редактор на нейния печатен орган Reflets – вестник за България на френски език;
 • 2000 г. – доцент; хабилитационният й труд е върху чешкия авангардизъм;
 • 2002–2006 – участва в международен проект за изготвяне на мултимедиен учебник по български език за чужденци Lingua 2;
 • 2003–2008 и от 2011  г. – ръководител на Катедрата по славянска филология;
 • от 2004 – инициатор и главен редактор на сп. „Славянски диалози;
 • 2004–2006 и от 2011 г. – член на Академичния съвет;
 • 2007–2010 – заместник-декан на Филологическия факултет по научната и издателската дейност, акредитация и качество;
 • от 2007 г. – член на Управителния съвет на Департамента за чуждоезиково обучение към Пловдивския университет;
 • 2007–2010 – отговорен редактор на Научните трудове на Филологическия факултет;
 • 2009–2010 – лектор по български език и цивилизация в Сорбоната, Париж – 4;
 • от 2010 – експерт към Центъра за книгата, Париж;
 • от 2011 – заместник-ректор на Пловдивския университет;
 • инициатор и организатор на Международни славистични конференции през 2003, 2006 и 2008 г.;
 • изнасяла е лекции в Прага, Бърно, Париж, Торун;
 • има публикации в Чехия, Франция, Австрия, Полша, Словакия;
 • занимава се активно с превод на поезия.

Награди:

 • за книгата „Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа“ на името на проф. Св. Иванчев (1994);
 • медал и почетна грамота „200 години К. Х. Маха“ от Съюза на чешките писатели (2010).

Преподавателска дейност:

 • води лекции по Славянски литератури и Чешка литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Участие в редакционни колегии:

 • главен редактор на сп. „Славянски диалози“ (от 2004);
 • отговорен редактор на Научните трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (от 2007).

Специализации:

 • в Университета в гр. Нови Сад (ноември 1987 – февруари 1988);
 • в Института за чешка литература към Чешката академия на науките, Прага (окттомври – ноември 1996).

Книги:

Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. Evroslavica – Praha, “Макрос” – Пловдив, 1993.

Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Изд. “Дом за книга и литература”, Пловдив, 1998.

Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Nakladatelství  Karolinum, Praha, 1999.

Учебници и помагала:

Parler le bulgare en voyage (en collaboration avec Marie-Barbara le Gonidec), Harrap, 2007, 192 p.

Български език за чужденци. Мултимедиен курс [френска версия]. Пловдив, Изд. „Летера”, 2008.

Научни статии:

1989

1. Иреално и ирационално в сюрреалистичната образна система. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1989, Т. ХХVІІ, кн. 1, с. 251-257.

1990

2. Аспекти на жанровата структура на поемата “Май” от К. Х. Маха. // Научни тру­­дове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1990, Т. ХХVІІІ, кн. 1, с. 390-396.

1991

3. Особености на полския литературен авангардизъм. // II Kolokwium slawisticne polsko-bulgarskie. Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciól nauk. Poznań, 1991, s. 14-28.

4. Жанрова палинодия в поемата на Карел Хинек Маха “Май”. –// “Език и литература”, 1991, кн. 6, с. 68-78.

5. Интелектуалната авантюра на ХХ в. //  “Страница”, Ст. Загора, 1991, бр. 4, с. 3.

1992

6. Кубизъм. – // “Страница”, Ст. Загора, 1992, бр. 5, с. 7.

7. Сциентизъм и фигуралност на сюрреалистичния образ.  Наблюдения върху “Абсолют­ни­ят гробар” от Витезслав Незвал. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1992, Т. ХХХ, кн. 1, с. 145-152.

1993

8. Онтология на сюрреалността в чешката поезия на 30-те години. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Филология, 1993, Т. ХХХІ, кн. 1, с. 139-147.

1994

9. “Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, Т. ХХХІІ, кн. 1, с. 87-93.

1995

10. Живописните превъплъщения на незримото. Йеронимус Бош между божествения екстаз и дяволските рога. // АртКлуб, 1995, бр. 1, сс. 4-5.

11. Сюрреализмът, или Измеренията на свободата.  // АртКлуб, 1995, бр. 16, с. 6.

12. Plovdiv v cestopisu Toužimského. // Práce z dějin slavistiky, Praha, 1995, XVI, s. 93-98.

1996

13. Дейността на Антонин и Константин Бернкопф в контекста на културно­интег­ра­цион­ни­те процеси в България на прелома на столетието. // Чехи в България – история и типо­ло­гия на една цивилизаторска роля. Част ІІ. София, 1996, с. 40-50.

1997

14. Český surrealismus třicátých let a problém   verbalizace surreality. // Česká literatura. Roč. 45, 1997, č.5, s.467-486.

15. Činnost Antonína a Konstantina Bernkopfa v kontextu kulturně integračních procesů v Bulharsku na přelomu století. // Práce z dějin slavistiky, Praha, 1997, XVIII, s. 93-98.

1998

16. Nonsens v poesii české avangardy. // Pocta 650. výročí založení  Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničnímí bohemisty na Mezinárodním symposiu v Praze 20-26 srpna 1998. II díl. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 1998, s. 96-105

17. Генеалогия на славянския авангардизъм.  //сп. “Език и литература”, 1998, 1, с. 56-65.

18. Чешкият поетизъм, или Предчувствията на сюрреализма. // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1998, Т. ХХХVІ, кн. 1, с. 225-236.

19. Експресионистичната поетика на на Гео Милев и Рихард Вайнер. // Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологически модели. Литерату­роведски и лингвистични аспекти. УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 1998, с. 136-144.

1999

20. Сънят в поезията на чешкия експресионизъм, поетизъм и сюрреализъм. // Западноевропейският модернизъм. Рефлекси в българската литература и литературите на Централна и Източна Европа. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1999, с. 421-432

21. Básnický jazyk poetismu. // Česká literatura. Roč. 47, 1999, č.1, s.49-62.

2001

22. Milan Kundera et le “retour éternel” comme métaphore de l’exil. // Quo vadis, Romania? Exil in/aus der Romania Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Wien, 2001, N 17,  p. 11-21.

23. Le primitivisme et la pensée artistique et littéraire dans l’avant-garde française et balkanique. // Etudes balkaniques, 2001, 2-3, p.232-245.

2002

24. Рецепцията на Карел Хинек Маха. // Преводна рецепция на европейските литератури. Том 4. Славянски литератури. Съст. Иван Павлов и колектив. ИК “БАН”, София, 2002.

25. “Българското дете” на Салвадор Дали. //  “Литературен вестник”, бр. 29, 18.09.2002

2004

26. Литературните предизвикателства на чуждоезиковото обучение. // Българистични студии. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2004, с. 330-334.

2005

27. Устните, устата и зъбите на сюрреалистичния език (“Жена в множествено число” от Витезслав Незвал). // Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 2005, Т. ХХХVІ, кн.1.

28. Семиотични ракурси към поезията на чешкия барок. // Реторика на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2005, 174-183.

29. Чешкият литературен барок пред идеологемата “Нито жив тук, нито мъртъв там”. // Юбилеен славистичен сборник. Съст. Маринела Вълчанова, Михаела Кузмова, Миглена Михайлова. Благоевград, УИ „Н. Рилски”, 2005, 688-696.

30. Apрroches des avant-gardes bulgares. // Caietele Tristan Tzara, Editura Priftis, Darmanesti-Romania, 2005 / 3-4, 167-173.

31. Плагиатът като рецепционен акт (към въпроса за чешкия образ на българската литература). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 43, кн. 1, сб. Б, 2005, 179-188.

2006

32. Vladimír Holan a česká meziválečná avantgarda. // Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové líterárněvědné bohemistiky. Sv. 2. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 11-19.

33. Памет и безпаметност на сюрреалистичния персонаж (Валерия и седмицата на чудесата от Витезслав Незвал). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 44, кн. 1, сб. Б, 2006, 280-289.

2007

34. Примитивизмът като естетически концепт на зенитизма. // Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Ред. Христина Балабанова, Борис Минков, Добромир Добрев. УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 2007, 401-410.

35. Podoby digrese v Holanově interpretaci Orfeova mythu v Noci s Hamletem // Bohemistyka. Walbrzych : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, No 3, 2007, 220-226.

36. По дирите на един плагиат, или как се ражда чешкият образ на българската литература. // Вестник на Пловдивския университет, 2007, бр. 8-9 (373-374), 22.11.2007, 20-21.

2008

37. Защо спи езерото? // Литературна мисъл , бр. 2, 2008, 139-167.

38. Pamäť a “nepamäť” surrealistickej postavy. Vítězslav Nezval: Valerie a týden divu. // Podoby hrdinu v literatúre a v kultúrnej pamäti. Editorky: Christina Balabanovová a Viera Prokešová. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV a SAP, Slovac Acamemic Press, 2008, 96-103.

39. Езерните стихотворения на Ярослав Връхлицки и Пенчо Славейков, или нов поглед към един отречен диалог. // Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес, Охрид 2008.  УИ „Паисий Хилендарски”, 2008, 288-303.

40. Пенчо Славейков и Чехия – pro et contra. // Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Editoři Marcel Černý, Dobromir Grigorov. Praha, 2008, 258-271.

41. Библейското езеро. // Интеркултурният диалог  – традиции и перспективи. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 46, кн. 1, сб. Б. Литературознание, 2008, 54-64.

2009

42. Orphée, l’orphisme et la pensée philosophique de Vladimír Holan. // L’antre des mots. Autour de la poesie de Vladimir Holan. Textes réunis et édités par Xavier Galmiche & Jan Rubeš. Literaria Pragensia. Studies in Literature and Culture, Vol. 18, N 36 / Vol. 19, N 37, 2008/2009, May 2009, pp. 42-51.

2010

43. 200 години от рождението на Карел Хинек Маха (1810-1836). // сп. Славянски диалози, 2010, год. VІІ, бр. 10-11, 33-36.

44. Métamorphoses du mythe d’Orphée dans la poésie tchèque. // Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un panthéon variable. Publiés sous la direction d’András Kányádi. Instutut d’Etudes Slaves, Paris, 2010, pp. 31-38.

45. Pokus o vymezení imanentní sémantiky jezera. // Bohemica litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno, 2010, R. 13, č. 1-2, s. 47-60.

46. Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky. // Máchovské rezonance. Sborníkpříspěvků zIV. kongresusvětové líterárněvědné bohemistiky.Jiná česká literatura? Karel Piorecký (ed.). Ústavpro českouliteraturuAV ČR, Praha, Nakl. Akropolis, 2010, s. 113-124.

47. La conception généalogique des avant-gardes dans les littératures slaves. // Caietele Tristan Tzara. Sous la direction de Vasile Robciuc. Editura Priftis, Moineşti-România, 2010, p.49-53. ISSN 1584-8825

48. Strašnýlesůpán” versus Rex nemorensis. // Mácha redivivus  (1810-2010). Sborníkke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy.Aleš Haman, Radím Kopáč (eds). Nakladatelství Academia, Praha, 2010, 441-453.

2011

49. Горският цар и неговата архетипна проекция в поемата на Карел Хинек Маха „Май”. // Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. ВТУ УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 181-192.

50.  Към въпроса за библейската метафорика на водата. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Изд. „Контекст”, Пловдив, 2011,  468-479.

51.  Еротичното откровение на една дълга нощ. Предговор. // Тереза Рийдълбаухова. Една дълга нощ в Бискупов. Изд. Жанет „45”, Пловдив, 2011, 5-9.

2012

52.  Пейзажният образ в баладите на Ербен, или за границите на романтичния митологизъм. // Българската бохемистика днес. София: Парадигма, 2012, 167-179.

53. Езерото като баладичен топос в поезията на романтизма. // Славистиката в глобалния свят  – предизвикателства и перспективи. Състав. и отг. ред. Маринела Младенова. Благоевград: УИ “Неофит Рилски”,  2012, 230-238.

55.  Хилозоизъм и романтически пейзаж. // Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2. Съст. проф. д-р Клео Протохристова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Александър Йорданов и др.София: ИЦ „Боян Пенев“, 2012 г., с. 54 – 65.

2013

56. Хилозоистичният базис на романтическата балада (Маха, Мицкевич, Пушкин). // Славянска филология. Том 25. Доклади за ХV международен конгрес наславистите в Минск, Беларус, 2013. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013, 186-198.

54. Ярослав Сайферт, или за поетиката на меланхолията. // Нобеловата награда за литература – мост между културите. Съст. и отг. ред. Маргрета Григорова.. Велико Търново: Ивис, 2013, ISBN 978-954-2968-48-1, 197-209.

57. Интенционалните посоки на далечината в универсалистския дискурс на Карел Хинек Маха. // Славистика ІV. В чест на ХV Международен славистичен конгрес, Минск, 2013.  УИ „Паисий Хилендарски”, 2013, с.257- 272.

 Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let. // Neviditelný Nezval. Brno (под печат)

Le paysage « balladique » et le paysage dans la ballade en Romantisme: essai de comparaison différentielle.  XXe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Paris Sorbonne(под печат)

Krajina v Erbenových baladách nebo o vymezení romantického mýtologismu.  // 200. výročí narození KarlaJaromíra Erbena. Praha(под печат)

ДОКЛАДИ

Памет и безпаметност на сюрреалистичния персонаж (Валерия и седмицата на чудесата  от Витезслав Незвал) // Международен колоквиум на тема Героят – центрове и следи на културната памет / Hrdina – centrá a stopy kultúrnej pamäti, Институт за литература БАН, София, 3 май 2007.

Гео Милев и естетиката на примитивизма // Гео-Милеви дни – Стара Загора, 27-28 септември 2007.

Лицата на Орфей в чешката поезия // Паисиеви четения, Пловдив, 12-13 октомври 2006.

Métamorphoses du mythe d’Orphée dans la poésie tchèque//Figures mythiques en Europe centrale, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris, 9-10 nov. 2006.

Orphée, l’orphisme et la pensée philosophique de Vladimír Holan // Сolloque international L’antre des mots. Autour de la poesie de Vladimir Holan, Université Paris IV – Sorbonne, 17-18 févr. 2006.

Vladimír Holan a česká meziválečná avantgarda // IIІ Конгрес по чешка литература, Карлов университет, ЧАН, Прага, 28 юни – 3 юли 2005.

Ярослав Връхлицки и Пенчо Славейков – един доказуем диалог // Българо-чешки колоквиум, Прага, 23-24 май 2005.

Jihoslovenská avantgarda a koncepce “barbarogenia” // VI. mezinárodní balkanistické symposium v Brně od 25. do 27. dubna 2005.

Чешкият литературен барок пред идеологемата “Нито жив тук, нито мъртъв там” // Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004.

Примитивизъм и модерност в литературата на славянския авангардизъм // Седми национални славистични четения, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 22—24 април 2004 г.

Примитивизмът като естетически концепт на зенитизма // Под знака на европейските културни диалози. Колоквиум в памет на проф. Боян Ничев, Институт за литература БАН, София, дек. 2004.

Устните, устата и зъбите на сюрреалистичния език // Международен славистичен симпозиум, Пловдивски университет,  1-4 ноември 2003.

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ, публични беседи

Представяне на книгата на Светлозар Игов “Там” (Пловдив: Жанет 45, 2005). // Балабанова къща, Пловдив, 2005.

Иван Вълев.

Константин Иречек // Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, 29 юли 2004.

Скулптор на крайпътни новолуния // Вестник на Пловдивския университет, бр. 1, 8.02.2006, с. 11. (Рецензия за книгата на Димитър Краев “Въже”, 2005.)

Славистиката през погледа на студентите // Вестник на Пловдивския университет, бр. 8, 8.11. 2004, с. 12.

ПРЕВОДИ

Робер Деснос.  Гласът на Робер Деснос. Преминал моста. Стихотворения. Превод от френски. // Участ, бр. 1, 2005, 89-91

Xavier Galmiche. L’« autre défamiliarisation » de la littérature expressionniste tchèque. Превод от френски. // Славянски диалози, 2004 / 2-3, 153-162.

Roman Jakobson. Dialogues (fragment). Превод от френски. // Славянски диалози, 2004 / 2-3, 12-22.

Jaroslav Seifert. Slečna Toyen. Превод от чешки. // Славянски диалози, 2004 /2-3, pp. 126-136.

Jaroslav Seifert. Večer v kavárně, poème. Славянски диалози, 2004 / 2-3, p. 139.

Konstantin Biebl. S lodí jež dováží čaj a kávu. Славянски диалози, 2004 / 2-3, p. 141.

Miloš Crnjanski. Sumatra, poème, Славянски диалози, 2004 / 2-3, p. 109.