Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. Катерина Томова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 217

E-mail: tyka@abv.bg

ТРУДОВ СТАЖ

 1994 – досега: асистент, старши асистент, главен асистент по съвременен чешки език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

2007 – досега:  хоноруван преподавател по български език за чужденци в Техническия университет – София; филиал – Пловдив

1992 – 1994: хоноруван асистент по съвременен чешки език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

1991 – 1992: офис мениджър в “Янда” ООД,  организация и координиране на дейността на офиса, водене на кореспонденция на български, руски и английски език

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 1985 – 1990: Специалист по чешки език и литература и преподавател по български език и литература магистър, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София (България)

практически чешки език, езикознание; славянски литератури; теория и практика на превода; съвременен български език – фонетика, лексикология, морфология, синтаксис; историческа граматика на чешкия език; историческа граматика на българския език; славянски литератури в емиграция; пражки немски писатели; религия и литература; специализация – сравнително славянско литературознание

 1981 – 1985: Езикова гимназия с преподаване на руски език “Иван Вазов”, Пловдив (България), съвременен руски език, руска и съветска литература

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език: български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ
Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
руски C2 C2 C2 C2 C1
диплома от руска езикова гимназия
чешки C2 C2 C2 C2 C2
диплом за висше образование № 117853
италиански B2 B2 B2 B2 B1
английски B1 B2 B1 B1 B1
словашки C1 C2 C1 C1 C1

 

 

 

 

 

Комуникационни умения и компетенции:

– работа в екип

– добри комуникативни умения и организаторски способности

– добра степен на адаптивност в чуждоезикова среда и мултикултурна обстановка

 Компютърни умения и компетенции:

– добра работа с инструментите на Microsoft Office™ (Word™, PowerPoint™)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Участия в конференции:

1. Конференция – работна среща на лекторите по южнославянски езици „Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě” , МУ – Бърно, 18-19 април 2011

2. VI международна конференция „Продуктивни езикови умения за академични цели” МУ – Варна, 7-8 октомври 2011

3. IX национална конференция с международно участие „Актуални проблеми на устната комуникация”, ВТУ – В.Търново, 28-29 октомври 2011

4. Национална научна конференция „Българската бохемистиката днес”, 21 октомври 2011, София

5. Паисиеви четения , ПУ „П. Хилендарски”, 2-3 ноември 2010; 3-4 ноември 2011.

6. Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи” ЮЗУ – Благоевград, 5-6 октомври 2012.

7. Международна научна конференция „250 г. История славянобългарска”, ПУ „П. Хилендарски”, 2-3 ноември 2012.

8. Втора международна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”, ВТУ В. Търново, 9-10 ноември 2012.

9. . Конференция – работна среща на лекторите по южнославянски езици „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě” , МУ – Бърно, 30.05. – 01.06. 2013.

Проекти:

– Участие в проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – програма „Еразъм – учене през целия живот”, № 2009-ERAELC2; интензивен курс по български език за чужденци, ПУ “П. Хилендарски”, 2009 г.

 Публикации:

1. Томова, К. „Мотивът за душевния катарзис в сборника разкази “Моите чернокоси братя” от Л. Фукс”- Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, том 35, кн. 1,1997 г. – Филология, стр.417-421.

2.Томова, К. „Злото – обект и субект на човешкото възприятие. “Вариации на тъмна струна” – Научни трудове на ПУ “П.Хилендарски”, том 35, кн.1,1999 – Филология, стр.443-446

3.Томова, К. „Междуметия, образувани от изменяеми части на речта (върху материали от български и чешки език)”. Научни трудове на ПУ, т. 48, кн. 1, сб. А, 2010, стр. 233-239.

4. Томова, К. „Формули от речевия етикет с междуметен характер (през призмата на чуждоезиковото обучение)”. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, PB. Brno, 2011, стр. 200-211.

5. Томова, К. „Лексикографско отразяване на табуизирани междуметия в контекста на чуждоезиковото обучение”. Продуктивни езикови умения за академични цели, МУ-Варна, 2011, стр. 75-78.

6. Томова, К. „Междуметия и паралингвистични средства в български и чешки език”, ВТУ – В. Търново, „Актуални проблеми на устната комуникация” , 2011. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, стр. 155-166.

7. Томова, К. „Наблюдения върху лексикографското отразяване на междуметия в българския и чешкия език”, София, „Българската бохемистика днес” 2012 г. Парадигма, стр. 96-108.

8. Томова, К. „Междуметия от чужд произход в българския и чешкия език”, ПУ, Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. А, 2011, стр. 204-214.

9. Томова, К. „По пътя на междуметието – историколингвистичен поглед към някои чешки и български граматики”, сборник в чест на доц. Я. Бъчваров, СУ – София 2012 (под печат).

10. Томова, К. „За превода на междуметия в българския и чешкия език (върху материал от паралелния синхронен корпус InterCorp)”, ЮЗУ – Благоевград, „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи” 2012 . УИ „Н. Рилски”, 2012, стр. 95–102.

11. Томова, К. „Лексикалносинтагматични особености на междуметията в българския и чешкия език”, ПУ – Пловдив „250 г. История Славянобългарска” 2012 (под печат).

12. Томова, К. „Фонетико-фонологично особености на междуметието (върху материали от български и чешки език)”, Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”, В. Търново 2012 (под печат).

13. Томова, К. Как прави пуякът, или за ономатопеите в чуждоезиковото обучение”. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. PB Brno, 2013 (под печат).

 Рецензии:

Рецензия към превода на български език на “Легенди за любовта” на Юлиус Зейер.- сп. “Славянски диалози”, кн.2/3, 2004, стр.

 Специализации:

– Специализация в Карловия Университет, Философски факултет, Прага, Чехия – 20.02.2012 – 20.05.2012.

– Летен семинар по чешки език – Карлов Университет, Прага – юли/август 2002 г.

– Летен семинар по чешки език – Карлов Университет, Прага –юли/август 1995 г.

– Преддипломна специализация във Философския факултет на Карловия Университет, Прага, Чехия – октомври 1989 г. – февруари 1990 г.