Tanja Madzarova5

Име и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. д-р Таня  Маджарова

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 217

E-mail: sulamittania@abv.bg

 • 1985 – завършва средно образование в Математическа гимназия “Акад. К. Попов” – Пловдив с отличен успех
 • 1995 – завършва специалността “Българска филология” с дипломна работа върху творчеството на Ян Неруда под научното ръководство на проф. дфн Светозар Игов
 • 1995 – след проведен конкурс за хоноруван асистент започва да води упражнения по Славянски литератури в специалност Българска филология, а по-късно и в специалност Славянска филология
 • 1998 – посещава специализиран курс върху чешката литература на ХІХ век при проф. Яначкова в Карловия университет – Прага
 • 2000 – завършва второ висше образование, специалност „Славянска филология”, профил чешки език
 • 2001 – спечелва докторантски конкурс, от юли същ. година е редовен докторант, научен рък. проф. дфн Иван Павлов
 • 2004 – е отписана с право на защита
 • 2008 – е назначена на длъжност главен експерт филолог  към Катедра по славянска филология
 • 2009 – присъдена научна и образователна степен “ДОКТОР” от Висшата атестационна комисия (ВАК )
 • 2010 – редовен асистент в Катедрата по славянска филология
 • 2011 – главен асистент в Катедрата по славянска филология
 • В рамките на работата върху дисертационния труд провежда срещи и консултации с проф. Владимир Кршиванек от Института по литература към Чешката академия на науките.
 • През този период ежегодно участва в Паисиевите четения, организирани от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, в славистичните четения, организирани в СУ „Св. Кл. Охридски”, както и в международни славистични срещи, провеждани в ПУ „П. Хилендарски”. Участва и в две международни конференции – В Карловия университет в Прага, както и в конференция, проведена в рамките на българо-словашки проект в Института по литература към БАН.
 • До този момент има 12 публикации по разглеждания в дисертацията проблем.

КНИГИ

Повествователни практики в разказите на Ян Неруда, Научна поредица на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” Philologia philoppopoliensis: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010.

НАУЧНИ   ПУБЛИКАЦИИ

 1. Опропастяването на просяка, или вътрешната биография на личността (върху материал от разказите на Я. Неруда) в: Homo bohemicus, С., 1999. кн.1/2, с. 38-43.
 2. Структура на хронотопа в “Малострански разкази” в: Научни трудове на ПУ, том 36, кн.1, 1998 – Филологии, с.471 – 478.
 3. Типология на героя и модели на повествуване в “Малострански разкази” в: Научни трудове на ПУ, Славистика, 1998, с.237-248.
 4. Смъртта като проблем на повествованието в цикъла разкази – Паисиеви четения – 2002г. В: Научни трудове на ПУ, том 41, кн. 1, с. 371-380.
 5. Поетика на съня в разказите на Неруда (Шести национални славистични четения, София, 26-27 април, СУ) В: Славистиката в      началото на ХХІ век, С., 2003, с.376-379.
 6. Стратегии на играта в Нерудовите разкази (Славистичен симпозиум –  5 ноември, 2003 – Пловдив). В: Научни трудове на ПУ, том 41, кн. 1, с. 207-214.
 7. Какво “вижда” окото на камерата в Нерудовата проза – конференция в Прага, 23-24 май 2005г. В: Чешко-български колоквиум. Научни трудове на ПУ. Том 43, кн. 1, сб. Б, 2005, с. 139-150.
 8. Слухът и комуникацията в разказите на Ян Неруда – Осми национални славистични четения, СУ “Св. Климент Охридски”, април 2006г. В: Славяните и Европа. С., 2007, с. 65-71.
 9. За един нетрадиционен разказвач, или как разказва Месецът в прозата на Ян Неруда – Паисиеви четения, Международна славистична конференция – Пловдив, 2006г. В: Научни трудове на ПУ, том 44, кн. 1, сб. Б, 2006, с. 139-149.
 10. “Перспективата” на миналото време в разказите на Ян Неруда – Българо-словашки форум. София – БАН, май 2007 (под печат).
 11. Метафорика на граничното пространство (К. Я. Ербен, Б. Немцова, Ян Неруда) В: Славистика ІІІ – В чест на международния славистичен конгрес Охрид 2008. П., 2008. с. 304-314.
 12. Художникът и неговият портрет (по разкази на Ян Неруда) –  Международна славистична конференция, Пловдив. 27-28. 11. 2008.
 13. Цвят и смисъл в Нерудовия цикъл „Разни хора” В : Славянски диалози, 2010г. (под печат).
 14. „Малкият човек” и несъстоялото се бъдеще време.  Сборник в чест на проф. Н. Даскалов (под печат), 2009г.
 15. Портретиране и повествователски функции – текст, представен по време на Паисиеви четения 2009 г. (под печат)
 16. Модуси на майчиното присъствие в „Китка” от К. Я. Ербен – текст, представен на конференция на Съюза на учените в Пловдив, ноември, 2009 г. (под печат)
 17. Женските образи в романа „Нечиста кръв” от Б. Станкович – сборник под редакция на Д. Дончева, Пловдив, 2002г.
 18. Танц, музика и повествование в разказите на Ян Неруда – конференция в СУ, 2003г.

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд //Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст // По повод на 100-годишнината от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 05.03.2010 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ERASMUS

– учебната 2009/10 г. в Университета в Прадубице, Чехия;

– учебната 2010/11 г. в Университета в Прадубице, Чехия;

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 1998 г.
 • Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 2011 г.