Копие от Копие от mgr boby borisovИме и фамилия, служебен адрес, e-mail:

Гл. ас. д-р Борислав Борисов  (EN)

Катедра по славянска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Пловдив 4000

тел.: 032/261 217

E-mail: borisslav@seznam.cz


 • 1982 – 1990 – основно образование в ОУ „Кирил и Методий“, с. Пет могили, общ. Новозагорска
 • 1990 – 1994 – средно специално образование в Техникума по електротехника в гр. Нова Загора, специалност „Промишлена електроника”
 • 1994 – 1999 – висше образование в магистърска степен на обучение в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” специалността “Славянска филология” – Бохемистика
 • 2000 – дипломира се в степен магистър по специалност „Славянска филология“, профил чешки език (бохемистика) след защитена дипломна работа на тема „Функционални еквиваленти при превод на бъдеще време в български и чешки език“ с научен ръководител доц. Янко Бъчваров
 • 2001 – 2008 хоноруван асистент по Методика на обучението по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
 • 2003 – 2006 редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност 05.04.18 Славянски езици/ История на чешкия език с тема на дисертационния труд „Особености на кодифицирането на българския и чешкия книжовен език през Възраждането“, научен ръководител доц. д-р Маргарита Младенова
 • 2008 – главен експерт филолог към Катедрата по славянска филология
 • 2009 – присъдена научна и образователна степен “ДОКТОР” от Висшата атестационна комисия (ВАК) след защита пред Специализирания научен съвет по славянско езикознание на 18.06.2009 г.
 • 2010 – асистент в Катедрата по славянска филология
 • 2011 – главен асистент в Катедрата по славянска филология

Област на научната квалификация: история на книжовните езици, съпоставително езикознание, сравнителна граматика на славянските езици, социолингвистика, методика на обучението по български език, методика на чуждоезиковото обучение

Владеене на езици:

чешки – отлично (писмено и говоримо),

руски –  добре (чете),

словашки –  добре (чете),

полски – задоволително (чете),

английски – задоволително (чете).

Преподавателска дейност:

 • лекционен курс по Историческа лингвистика (История на чешкия книжовен език, Историческа граматика на чешкия език, Диалектология)
 • семинарни занятия по Историческа граматика на чешкия език
 • семинарни занятия по Практически чешки език със студенти от I, ІІ, ІІІ и V курс от специалност “Славянска филология” – профил чешки език
 • семинарни занятия по чешки език за слависти/втори славянски език/ , специалност “Славянска филология” – профил полски и сръбски и хърватски език
 • семинарни занятия по чешки език за българисти /чужд славянски език/, специалност “Българска филология”, задочно обучение
 • спецкурс за преводачи (за бохемисти) „Преводаческо ателие”
 • семинарни занятия, хоспетиране и преддипломен педагогически стаж по Методика на обучението по български език
 • лекции пред студенти от специалностите Българистика и Балканистика в рамките на програма ЕРАЗЪМ в Масариковия университет, Бърно (Чехия), в Университета “Лоранд Йотвьош” в Будапеща (Унгария).
 • лекции на чешки език пред чуждестранни студенти на летните семинари по чешки език към Департамента за чешки език за чужденци, Масариков университет, Бърно (Чехия) /2007 г., 2011 г/ и пред студенти филолози към Философския факултет на Остравския университет, Чехия /2009 г./.

Участие в редакционни колегии:

 • Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, Том Филология от 2008 г.:
 • списание „Славянски диалози“ от 2008 г.
 • сборници с доклади от студентско-докторантските конференции на Филологическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски” от 2004 г. до 2009 г. „Отвъд думите: превращенията на смисъла”, „Словото: образи и отражения” и „Текстове и прочити”.

Монографии:

БЪЛГАРСКИЯТ И ЧЕШКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИКАЦИЯТА. София: Издателство “Просвета”, 2012.

Автореферати:

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научна специалност 05.04.18 Славянски езици/История на чешкия език ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИЦИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (pdf) . Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009.

Учебно-помощна литература:

 1. Практическа граматика за 5. клас. Борислав Борисов, Кирила Бобчева. София: Издателство “Просвета”, 2012.
 2. Литературен лексикон. Как да водя читателски дневник. Борислав Борисов, Кирила Бобчева, София: Издателство “Просвета”, 2012.
 3. Тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Борислав Борисов, Кирила Бобчева, София: Издателство “Дамян Яков”, 2012.

Научни публикации:

     1. Карел Чапек – “Апокрифи”. Наблюдения върху двата български превода // Homobohemicus. Българо-чешка преводиада. София: Херон Прес, кн. 3/4, 1999, 76-81.
     2. По-интересни случаи при превод на бъдеще време в български и чешки език // Нучни трудове на ПУ П. Хилендарски, ТОМ 41, кн. 1, 2003, Филология, 85-97.
     3. Българското и чешкото Възраждане в социолингвистичен аспект// Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Plovdiv, 2006, 76-80.
     4. Мисията на възрожденските граматики // VІ Международен балканистичен симпозиум в Бърно. Studia balcanica bohemo-slovaca, VI, svazek 2, Brno 2006, 833–841.
     5. Obrozenské představy o českém a bulharském spisovném jazyce // Přednášky ze XL. Jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům), Brno, ISBN 978-80-210-4336-7, 2007, 23–35.
     6. Slavic Network, или изучаване на славянски езици по интернет, http://www.slavic-net.org. // Славянски диалози, Книжка 7, година IV, Пловдив, ISSN 1322-5346, 2007, 160-161.
     7. Функционален модел на процеса на кодифициране на книжовния език // Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет П. Хилендарски“, Т. 46, кн. 1, сб. А, ISSN 0861-0029, 2008 г., 79–90.
     8. Българските и чешките възрожденски граматики в социолингвистичен аспект // Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, Унгария, ISBN 978-963-306-100-8, 2009 г., 22 – 27.
     9. Представата на М. В. Щейер за глаголната система през ХVІІ век // Човекът и езикът. Универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, ISBN 978-954-423-504-8, 2009, 216–218.
     10. Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането // Българска реч, година ХV, ISSN 1310-733X, 2009, книга 3,  59-66.
     11. Обучението по български език, или националноезковата перспектива през епохата на Българското възраждане// Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Бърно:  Porta Balkanica, ISBN 978-80-904846-0-3, 2010, 11-15.
     12. Езикът на Българското и Чешкото възраждане – цел, средство, национална идеология. // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура, ISBN 978-954-92732-1-2, 2011, 75-81.
     13. Държавата и образователните практики в България и Чехия през Възраждането, или към въпроса за институционалната основа на книжовния език// Власт и кодификация. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, 230-239.
     14. Jazyk jako symbol moci (Česká státní hymna ze sociolingvistického hlediska) // Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Quadra, ISBN 978-80-210-5511-7, 2011, 10-17.
     15. Изграждане на представа за България в учебниците по български език за чужденци. // Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Občanské sdružení PORTA BALKANICA, ISBN 978-80-904846-2-7, 2011, 30-37.
     16. Vytváření představy o Česku v učebnicích češtiny pro cizince. // Čeština jako cizíjazyk VI. Materiály z VI. Mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2012, ISBN 978-80-7308-440-0, 113 – 118.
     17. Език – народ – власт, или за националнозиграждащите принципи в българската и чешката химнография (с оглед на българския и чешкия държавен химн)// Българската бохемистика днес. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-183-3, 2012, 405-414.

     18. Език и/или идеология – щрихи към  възрожденския контекст на чешкия книжовен език. //Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Издателство “Контекст”, ISBN 978-954-8238-34-2, 2011, 291-297.
     19. Езиково  планиране или езиков мениджмънт – къде сме ние? Велико Търново, 2011, под печат.
     20. Концептът власт и държавните институции. //Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-769-1, 2012, 271-277.
     21. Езиковата политика на България в контекста на предстоящите реформи в училищното образование. // Славистиката в глобалния свят. Предизвикателства и перспективи. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, IBN 978-954-680-846-2, 2012, 148 – 153.
     22. Българските държавни институции и политиката в образованието (опитът на тоталитарната държава). // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Езикознание. Том I, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, ISBN 978-954–07-3457-6, 2012, 268 – 273.
     23. Езикът и властта (ракурси от миналото и настоящето на езика). // БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-784-4, 2012, 25-38.
     24. Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г). // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, ISSN 1211-7676, 2013, 97 – 104.
     25. Държавните институции и политиката в образованието (опитът на Следосвобожденска България). // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров. Университетско издателство Св. Кирил и Методий”,  София, ISBN 978-954-07-3486-6, 2013, 555 – 561.
     26. Cizí jayzk jako instituce čili o bohemistice v zahraničí (bulharský případ). Карлов университет, Прага, 2013, под печат.
     27. Предизвикателствата на тестовите задачи по български език. //Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. – 1.6.2013, Brno, 2014, ISBN 978-80-904846-7-2, Občanské sdružení Porta Balkanica, 377 – 386.
     28. Езикът на политическата пропаганда (българско-чешки паралели от времето на тоталитарната държава). // 20 години „Бохемия клуб“,София, 2013 г., под печат.
     29. Функционалната грамотност  и действащите държавни образователни изисквания по български език. // Eзикови политики в европейски и национален контекст. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”,ISBN 978-954-423-974-3, 2014, 142 – 154..

Рецензии:

 1. Боян Ничев „Непознатата позната Чехия” // Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 143.
 2. Яна Плескалова „Stará čeština pro nefilology” // Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 131.
 3. Bulharská a slovenská lexikografia v zejdnotnej Europe/ Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Авторски колектив. Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV/ Институт за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН. Велико Търново, 2009, 247 стр. // Научни трудове. Том 48, кн. 1, сб. Б, 2010. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”544 – 545.
 4. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Eds.: Elena Krejčová, Pavel Krejčí,  Michal Przybylski. 1. vyd. Brno: Porta Balkanika, 213 s. ISBN 978-80-904846-2-7. //Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, 2013, 69 – 71.

Преводи:

1. Ярослав Хашек Съвети за живота. // Homo bohemicus, кн. 1/2, 1999, 80 – 84.

2. Йозеф Юнгман Разговор първи. Чешки вестител (1806). // Славянски диалози, кн. 10-11, година VII, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 16 – 20.

Годишнини:

1. Диана Иванова на 60 години. // Съпоставително езикознание, кн. 3, 2010, 139 – 142.

2. Подбрана библиография на трудовете на Диана Иванова. // Съпоставително езикознание, кн. 3, 2010, 142 – 158.

Участия в конференции и научни форуми:

   1. Международен славистичен симпозиум през 2003 г. към ПУ “Паисий Хилендарски”.
   2. VІ Межденароден балканистичен симпозиум в  Бърно,  Чехия, 25 – 27 април 2005 г.
   3. Балканистичния симпозиум към Съюза на учените в Пловдив Отвъд думите – превращения на смисъла – 2005 г.
   4. Четения, посветени на младите бохемисти във връзка с 40-годишния юбилей на катедрата „Чешки език за чужденци” към Масариковия университет в Бърно, Чехия, август 2007.
   5. Международна славистична конференция в чест 30-годишния юбилей на славистиката в Пловдивския университет: Междукултурният диалог – традиции и перспективи, 27 – 28. 11. 2008 г.
   6. Международна научна конференция Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г.
   7. Юбилейна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на акад. Алексаднър Теодоров-Балан С любов и грижа за езика, София, 22-23 октомври 2009 г.
   8. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд в Бърно, Чехия//Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст // По повод на 100-годишнината от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 05.03.2010 г.
   9. Десети национални славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април 2010 г.
   10. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (18.-19. 4. 2011) // Druhé mezinárodní pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků ve slovanském i neslovanském prostředí,  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
   11. VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku (15. až 20. srpna 2011) // Při příležitosti 55. běhu pražské Letní školy slovanských studií
   12. “БЪЛГАРСКАТА БОХЕМИСТИКА ДНЕС”, Национална научна конференция, организирана от Посолството на Чешката република в София, Чешкия център в София и “Бохемия клуб”, София, 21 октомври 2011 г.

   13. „МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”, Международна научна конференция, организирана от Националния военен университет “Васил Левски”, Велико Търново, 30 ноември – 1 декември 2011 г.

   14. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Třetí pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 26.-27.03.2012.
   15. “ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ”. Единадесети национални славистични четения, Факултет по славянски филологии, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 19-20 април 2012 г.
   16. СЛАВИСТИКАТА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ. Международна славистична конференция, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 5-6 октомври 2012 г.
   17. Кръгла маса с международно участие “БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” в рамките на Международната юбилейна научна конференция “250 години История славянобългарска“, Филологически факултет, ПУ “Паисий Хилендарски”, 2 – 3 ноември 2012 г.
   18. „Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа“, 30.5. – 1.6. 2013 година в Масариковия университет, Бърно, Чехия.
   19. VII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 13. až 18. srpna 2013, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta.
   20. Научна конференция: 20 години „Бохемия клуб“,  23 октомври 2013 г., София.

Участие в проекти:

–         МОСТ – Междукултурни орбити: следи и търсения, проект към Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

–         Участие в семинар към проекта (6-7 февруари 2010 г.) “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.

– БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВА ПОЛИТИКА И КОНЦЕПЦИИ ЗА ЕЗИКОВО И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГАРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 2011 – 2012.

Специализации:

 1. Летен семинар по чешки език, Масариков университет, Бърно, Чехия, август 1998 г.
 2. Тримесечна специализация в Масариковия университет, Бърно, Чехия, по съвременен чешки език, октомври – декември 1999 г.
 3. Тримесечна специализация по темата на докторската дисертация в периода от март 2004 г. – май 2004 г. във Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия;
 4. Двумесечна специализация по темата на дисертацията в периода от октомври 2005 г. – ноември 2005 г. във Философския факултет на Карловия университет, Прага, Чехия, програма CEEPUS.
 5. Участие в преподавателската мобилност по програма ERASMUS: летен семестър на 2006/07 в Масариковия университет, Бърно, Чехия , 2007/08 в Масариковия университет, Бърно, Чехия, 2008/09 в Масариковия университет, Бърно, Чехия , 2009/10 г. в Остравския университет, Острава, Чехия; Масариковия университет, Бърно, Чехия.
 6. Обучителен курс и сертификат за оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература по проекта “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.
 7. Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 2010 г.