гл. ас. д-р Борислав Борисов

– лекционен курс по Историческа лингвистика (История на чешкия книжовен език, Историческа граматика на чешкия език, Диалектология) [програма];

– лекционен курс по съвременен чешки език – синтаксис и стилистика [програма];

– семинарни занятия по Практически чешки език със студенти от I, IIIII и V курс от специалност “Славянска филология” – профил чешки език;

семинарни занятия по чешки език за слависти/втори славянски език/, специалност “Славянска филология” – профил полски и сръбски и хърватски език [програма];

-семинарни занятия по чешки език за българисти /чужд славянски език/, специалност “Българска филология”, задочно обучение;

– спецкурс за бохемисти „Преводаческо ателие” [програма];

– семинарни занятия, хоспетиране и преддипломен педагогически стаж по Методика на обучението по български език.